Ny elev?


Optagelseskrav

Optagelseskrav

For at blive optaget i gymnasiet skal du opfylde følgende betingelser for skoleåret 2017-2018 og 2018-2019:

 • Du skal være anset for uddannelsesparat i forhold til de gymnasiale uddannelser (læs mere herunder).
 • Du skal have afsluttet 9. klasse eller have haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse.
 • Du skal have søgt optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.
 • Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver efter gældende regler.
 • Du skal have modtaget 2-4 års undervisning i fransk eller tysk.
 • Er du elev i 10.klasse, skal du aflægge prøve i dansk, engelsk og matematik.

Via dette link kan du se optagelseskravene fra 2019

Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)

Uddannelsesparathed er et nyt begreb i lovgivningen. En elev i 9. eller 10. klasse er uddannelsesparat, når eleven har de faglige, personlige og sociale kompetencer, der skal til for at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Det er enten UU eller din skole, der vurderer om du er uddannelsesparat, og vurderingen skal begrundes. Selve vurderingen sker samtidig med, at du udarbejder din uddannelsesplan i 9. eller 10. klasse.

 

Ny uddannelsesparathedsvurdering

Hvis du ikke vurderes uddannelsesparat, kan dine forældre (eller du selv, hvis du er 18 år) anmode om, at den søgte uddannelsesinstitution foretager en ny vurdering af din uddannelsesparathed. Anmodningen fremsendes gennem UU i forbindelse med udarbejdelsen af uddannelsesplanen.

Den nye uddannelsesparathedsvurdering afgør, om du har de nødvendige faglige, personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en gymnasial uddannelse, og den gælder for optagelsen på alle gymnasiale uddannelser.

Hvis gymnasiet skal vurdere din uddannelsesparathed på ny, finder det sted senest d. 8. april. Vurderingen vil ske på baggrund af en skriftlig test i fagene dansk, engelsk og matematik samt en individuel samtale.

Læs mere om uddannelsesparathed i folderen:
Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse – hvordan?

 

Obligatorisk optagelsesprøve

Ansøgere der søger direkte fra 9. eller 10. klasse, men ikke har aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøve i et eller flere fag, skal aflægge en obligatoriske optagelsesprøve på den skole ansøgeren har som sin første prioritet.

Faaborg Gymnasium indkalder i givet fald ansøgeren til optagelsesprøven.

Prøvens niveau svarer til niveauet for folkeskolernes afgangsprøve og finder sted inden sommerferien.

 

Optagelse efter konkret vurdering

Hvis du ikke kan optages efter ovenstående regler, kan du eventuelt optages på grundlag af rektors vurdering af standpunktskarakterer og prøveresultater fra forudgående undervisning, udtalelser om dine kvalifikationer, samt eventuelt en samtale eller en optagelsesprøve.

Formålet med optagelsesprøven er at give dig lejlighed til at vise en sådan faglig viden og modenhed, at du må forventes at kunne følge undervisningen på tilfredsstillende måde og fuldføre uddannelsen på normal tid.

 

Tidsplan for optagelse

På Gymfyns hjemmeside, kan du finde en tidsplan for årets optagelsesprocedure. Se den hér.

 

Fordelingskriterier

Læs Gymfyns fordelingskriterier hér

 

Lovgivning

Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser
Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering mv.


Grundforløbet

Formålet med grundforløbet er:

 • At give faglig indsigt og forståelse samt indføring i gymnasiale arbejdsmetoder
 • At skabe grundlag for valg og gennemførelse af studieretninger
 • At danne basis for udvikling af elevernes almendannelse

Generelt

Alle elever på det 3-årige gymnasium begynder med et grundforløb på tre måneder, som skal give dem faglig indsigt samt en introduktion til nogle af de gymnasiale arbejdsmetoder. Grundforløbet skal danne fundamentet for elevernes valg og gennemførelse af studieretning. Eleverne bliver blandet tilfældigt i klasser i grundforløbet.

Grundforløbet består på Faaborg Gymnasium af fagene dansk, engelsk, idræt, matematik, samfundsfag, biologi og et kunstnerisk fag samt af de tværfaglige forløb naturvidenskabeligt grundforløb (NV) og almen sprogforståelse (AP). Desuden er der på grundforløbet tre studieretningsdage, hvor eleverne får præsenteret de studieretninger, gymnasiet udbyder.

Naturvidenskabeligt grundforløb

 • Introduktion til naturvidenskabelig tankegang
 • Fagelementer fra biologi, fysik, kemi og naturgeografi
 • Eleverne skal opnå viden om begreber, teorier, lovmæssigheder og sammenhænge, som har eksemplarisk værdi inden for fagområderne

Eleverne skal gennem undervisningen i grundforløbet indse betydningen af at kende til og forstå naturvidenskabelig tankegang, og de skal kunne forholde sig til naturvidenskabelig videns styrker og begrænsninger. Eleverne skal opnå viden om nogle centrale naturvidenskabelige problemstillinger og deres samfundsmæssige, etiske eller historiske perspektiver, så de kan udtrykke en vidensbaseret mening om forhold og problemer med et naturfagligt aspekt. Endelig skal elevernes nysgerrighed og engagement inden for det naturfaglige område understøttes og fremmes.

Almen sprogforståelse

 • Tilegnelse af redskaber, som kan anvendes i alle sprogfag
 • Fællesgrammatiske begreber
 • Etablering af et sprog om sproget

Almen sprogforståelse styrker elevernes teoretiske sprogforståelse, samspillet mellem sprogene og studiekompetencen. Eleverne opnår gennem forløbet færdigheder i sproglig analyse af tekster med præcis brug af den relevante terminologi, dvs. grammatiske, pragmatiske, stilistiske og genremæssige termer. Stoffet perspektiveres historisk gennem kendskab til overordnede træk af latinsk ordforråd og grammatik, europæisk sproghistorie og et elementært kendskab til sociolingvistik. Eleverne skal endvidere have kendskab til sproglige læringsstrategier.

Både NV og AP afsluttes med en intern prøve – karaktererne herfra kommer til at fremgå af elevernes eksamensbevis, og som noget nyt fra 2017-reformen skal karakteren også regnes med i elevernes endelige karaktergennemsnit.


Fag og fagniveauer

Fagniveauer

Det almene gymnasium tilbyder dig fag på A, B eller C-niveau. A-niveau er det højeste. Niveauet er afhængigt af hvor mange undervisningstimer, der er afsat til faget.

Obligatoriske fag:

 • dansk
 • historie
 • engelsk
 • 2. fremmedsprog*
 • oldtidskundskab
 • religion
 • idræt
 • matematik
 • fysik
 • samfundsfag
 • ét af fagene billedkunst, drama, mediefag eller musik
 • to af fagene biologi, naturgeografi eller kemi

* Du kan vælge at fortsætte med tysk eller fransk fra folkeskolen (fortsættersprog) eller vælge at tage et nyt sprog, fransk eller spansk (begyndersprog).
Begyndersprog kan kun vælges på A-niveau.

Læs mere om obligatoriske fag hér

 

Studieretninger på Faaborg Gymnasium:

En studieretning er en pakke af fag, der vælges samlet. Studieretningen har ofte et særligt fokus, for eksempel matematisk-naturvidenskabeligt, humanistisk-sprogligt eller samfundsfagligt. Da hele klassen undervises sammen i disse fag samt i de obligatoriske fag, er der mange muligheder for samarbejde imellem fagene.

Du kan se detaljerne om alle FGs studieretninger hér!

Valgfag på Faaborg Gymnasium:

Se en oversigt over gymnasiets valgfagstilbud hér

 

På ansøgningstidspunktet vælger du:

 • 2. fremmedsprog
 • Enten et fortsættersprog (tysk eller fransk) eller et begyndersprog (fransk eller spansk).

Gymnasiet vælger det naturvidenskabelige fag i grundforløbet.

 

På ansøgningstidspunktet tilkendegives:

 • hvilket af fagene musik, billedkunst eller drama du foretrækker

Gymnasiet vælger de kunstneriske fag, der tilgodeser flest elevønsker

 

Ved afslutningen af grundforløbet vælger du:

 • studieretning
 • frie valgfag

Gymnasiet informerer dig om mulighederne i undervisningen og indkalder dig og dine forældre til en informationsaften i løbet af efteråret.

Gymnasiet opretter de studieretninger og valgfag, der tilgodeser flest elevønsker.
Har blot 7 elever ønsket et valgfag, vil faget blive oprettet.

 

Bindinger

 • Samtlige STX-elever skal vælge mindst ét af følgende fag på A-niveau: Matematik, biologi, fysik, kemi, engelsk eller et fortsættersprog (tysk eller fransk fortsætter).
 • Fagene samfundsfag, fysik, kemi og biologi på A-niveau forudsætter valg af matematik på B-niveau.
 • Er sproget et begyndersprog skal det vælges på A-niveau

 


Ansøgningsskema

Ansøgningsfrist er senest den 15. marts

Hvis du vil begynde i gymnasiet i august. Du skal udfylde og indsende det skema, som Undervisningsministeriet har lavet og sende det til den skole, du søger ind på.

Hvis du går i skole sker ansøgningen i samarbejde med din skole og UU-vejlederen.

Ansøgning om optagelse på ungdomsuddannelserne foregår elektronisk via optagelse.dk

I forbindelse med din ansøgning skal du:

 • vælge 2. fremmedsprog
 • tilkendegive, hvilket kreativt fag, du foretrækker

Læs mere om optagelse og optagelseskrav hér