DHO

I din DHO arbejder du i dybden med et emne, du synes er spændende inden for dansk eller historie. Herunder træner og udbygger du redskaber og teknikker, som du skal bruge og yderligere udbygge i SRO og AT i 2.g med henblik på studieretningsprojektet og AT-eksamen i 3.g. Samtidig udbygger du dine evner til at tilegne dig, anvende og formidle faglig viden og metode. Målet er, at du bliver fortrolig med genren ”en større skriftlig opgave”.

I dit arbejde med opgaven er der fokus på selve skiveprocessen og redskaberne til at styrke dit faglige produkt. Det er derfor en god idé, at du bruger de her sider, imens du skriver – de kan hjælpe dig til at få struktur i din opgave, og de kan støtte op omkring din idéfase:

 

Produkt

Du skal lave en individuel skriftlig besvarelse af din problemformulering. Ud over de faste elementer i historieopgaven eller danskopgaven skal besvarelsen indeholde en forside med navn, klasse, titel og lærer, en indholdsfortegnelse, noter og litteraturliste samt eventuelle bilag. Opgavens omfang er 5-8 sider af 2400 anslag eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, noter og litteraturliste.

 

Taksonomi & eksempler

I dansk- og/eller historieopgaven skal du gerne vise, at du kan bevæge dig på alle tre taksonomiske niveauer: redegørelse, analyse og vurdering.

Det er en tredeling, som går igen mange steder i uddannelsessystemet, og som det er vigtigt at være bevidst om. Det er altså ikke nok at referere en viden, du har opnået. Ved hjælp af fagets begreber og teorier skal du demonstrere, hvordan et materiale eller en tekst kan analyseres, og formidle dine resultater til læseren. Dernæst skal du kunne vurdere resultatet f.eks. gennem perspektivering og/eller diskussion.

De tre taksonomiske niveauer følger naturligt efter hinanden i en større skriftlig opgave. Generelt kræves det af opgaven, at den indeholder en indledning, hvor du præsenterer din undersøgelse. Denne munder ud i en egentlig opgaveformulering. Så følger argumentation i en række afsnit, hvor der netop redegøres, analyseres og vurderes, således at der er sammenhæng i argumentationen. Til sidst kommer det samlede svar i en konklusion. I den egentlige hoveddel af opgaven skal du altså bygge din fremstilling op ved at bruge den viden, du har redegjort for til analyse og dernæst bruge den viden, du har analyseret dig frem til i din vurdering. I den forbindelse må du ikke uden videre springe ét eller to niveauer over; det ene forudsætter det andet.

Herunder kan du se fire eksempler på DHO-opgaveformuleringer:

1 (dansk)

 • Emne: Hvordan kan man se novellesamlingen Bavian som et udtryk for det moderne litterære strømning minimalismen?
 • Redegør for minimalismens genretræk, herunder for undertekst, udeladelser og brug af dialog.
 • Analyser “Bryllupsrejse” og “Myggestik” med henblik på personernes udvikling igennem novellerne og på antydningerne i teksterne.
 • Diskuter Naja Marie Aidts skrivestil overfor Helle Helles skrivestil, som man fx ser den i den kendte novelle “En stol for lidt”.

2 (dansk)

 • Emne: Hvilke virkemidler bruger dokumentarfilmen Et forbandet år til at udtrykke holdninger?
 • Redegør for filmiske virkemidler og indstillinger, appelformer og fakta- og fiktionskoder.
 • Analyser filmens tre spor/familiehistorier ved brug af de nævnte fagbegreber.
 • Sammenlign de måder, de forskellige familiers historier er filmet på. Hvad gør det for opfattelsen af familierne?
 • Diskuter, hvordan filmens udtryk og modtager ville være anderledes, hvis den primære appelform var logos eller etos.

3 (historie)

 • Emne: Trelleborge i Danmark i Vikingetiden
 • Redegør kort for magtpolitiske og sociale forhold i Danmark i vikingetiden.
 • Analyser med udgangspunkt i vedlagte synspunktsmateriale, hvilken funktion Trelleborgene kan have haft i samfundet.
 • Diskuter på baggrund af analysen mulige årsager til anlæggelsen af Trelleborgene.

4 (historie)

 • Emne: Det athenske demokrati
 • Redegør kort for samfundsstrukturen i bystaterne Athen og Sparta i perioden omkring 500-400 f.kr.
 • Analyser ved hjælp af vedlagte kilder hvorledes demokratiet blev opfattet af såvel tilhængere som modstandere i samme periode.
 • Diskuter forskellige årsager til denne uenighed.

Informationssøgning

Biblioteket anbefaler følgende links til informationssøgning i forbindelse med din DHO:

 • Infomedia – avisartikler og annmeldelser
 • Faktalink – leksikonartikler, analysemetode
 • Forfatterweb – baggrundsinfo og biografier
 • Littteraturtolkninger – adgang med Uni-login
 • Adl.dk – danske klassikere fra det Kongelige Bibliotek. Tekster, perioder, forfattere før 1920
 • E-poke.dk – danske romaner før 1900, analyser, perioder, forfattere.
 • Litteratursiden.dk– temaer, analyser, forfattere
 • Historiensverden.dk – god til kildetekster. Adgang med Uni-login
 • Danmarkshistorien.dk – fra Aarhus Uni. Kilder, perioder og oversigter.
 • Skrivopgave.dk og emu.dk – kildekritik
 • Litteraturlisteautomaten.dk og litteraturlistegenerator.dk
 • Biblioteksvagten.dk – spørg om alt
 • Bibliotek.dk
 • fmbib.dk
 • Biblioteket på FG

Husk som altid at bruge flere søgeord og at variere dem.

 

Evaluering

En del af din lærers tid går med løbende vejledning og respons på din opgave, men du vil også blive evalueret på din evne til at anvende:

 • dokumentation: citater & kildeangivelser
 • formalia: forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste
 • fremstillingsformer på forskellige taksonomiske niveauer: redegørelse, analyse, fortolkning, sammenligning, vurdering
 • processkrivning i de indledende faser af skriveprocessen
 • skriftlig korrekthed
 • elevevaluering af eget produkt (arket til brug for elevevaluering kan du finde hér)