Biologi

I biologi vil du oftest støde på opgavegenren “rapport”. En biologirapport bør indeholde følgende elementer.

1 Forside

Forsiden skal indeholde

  • titel på forsøget
  • dato for aflevering
  • fulde navn på forfatter(e) – hvis forsøget er udført med andre, som ikke er forfattere, noteres også navne på disse

Der kan sættes et for forsøget relevant billede på forsiden, men det er ikke et krav.

2 Formål

Her præsenteres kort baggrunden for forsøget. Med andre ord ”hvorfor laves forsøget?”

3 Teori

Her beskrives teorien knyttet til forsøget, herunder relevante formler.

4 Hypotese

En hypotese er en begrundet formodning om udfaldet af undersøgelsen/forsøget.

5 Metode

Her beskrives forsøgets materialer og udførsel, og det suppleres gerne med figur og/eller billede af forsøgsopstillingen. Metodeafsnittet skal beskrive hvordan forsøget laves.

Hvis en anden med samme faglige forudsætninger læser jeres metodeafsnit, skal de kunne genskabe jeres forsøg. Det svarer lidt til en kogebogsopskrift på forsøget.

Her noteres også, hvordan databehandlingen udføres.

6 Resultater

Her præsenteres resultaterne fra forsøget. Det er ofte i tabeller og grafer med tilhørende tekst. Husk at tabeller og grafer skal suppleres af tekst.

7 Diskussion

Her diskuteres resultaterne, og de sammenlignes de forventede resultater (hypoteser). Man bør komme ind på procentvis afvigelse, usikkerheder og fejlkilder.

8 Konklusion

Her sammenfattes resultater og diskussion til besvarelse af forsøgets formål.

9 Perspektivering

Hvad kan resultaterne fra forsøget bruges til ude i den virkelige verden?

Desuden

Her kan du finde en pdf.-fil med hjælp til at forstå de forskellige typeord, du kan møde til din biologieksamen: Typeord – biologi