Engelsk

Til den skriftlige eksamen i engelsk vil du møde en todelt prøve – del 1 er en grammatikprøve, del 2 er et essay. Du kan læse mere om delprøverne herunder

Delprøve 1 – grammatik

Uanset om du har engelsk på A-niveau eller B-niveau, så er grammatikdelen af eksamenssættene bygget op på samme måde. Du vil altid måde følgende opgaver:

 • A = find grammatiske fejl i sætninger, ret dem og forklar dem
 • B = fokus på et bestemt grammatisk område
 • C = beskriv den sproglige stil og virkemidler i et eller flere tekstuddrag
 • D = oversæt (på B-niveau skal du oversætte enkelte, løsrevne sætninger og på A-niveau skal du oversætte en sammenhængende tekst)

Herunder kan du se beskrivelser af de forskellige dele, og under eksemplerne kan du se et helt udfyldt eksamenssæt (A-niveau) med eksempler på besvarelser, som du kan modellere dine egne besvarelser efter:

DEL A:

I A-opgaven er det vigtigt, at du skriver HELE den korrekte sætning, når du retter fejlen. Hvis du har digital eksamen, så er fejlen allerede markeret i din opgave. Det er vigtigt, at du bruger grammatiske begreber, når du forklarer fejlen og at du bruger fejlsætningen i din svar.

Hvis du får sætningen “He live with his parents” er det altså ikke nok at skrive kongruensfejl som dit svar – du skal skrive hvorfor der er en kongruensfejl; hvad lægger verbet sig til og hvordan bøjer man det. Et bedre svar kunne derfor være verbet “to live” lægger sig til subjektet “he”, som er tredie person ental – derfør skal verbet også bøjes i tredie person ental og burde derfor være “lives”.

Tjekliste til del A:

 1. Har du markeret fejlen i sætningen?
 2. Har du skrevet hele den korrekte sætning?
 3. Har du forklaret fejlen med grammatiske begreber og ved at bruge sætningen som eksempel (som set herover)?

DEL B:

Del B kan være svær at beskrive. Du vil blive givet et grammatisk område (fx forskellen på adjektiver og adverbier, brugen af udvidet tid vs simpel tid, ordstilling, bøjninger af adjektiver og adverbier, anvendelsen af artikler…) og en række øvelser inden for dette område. Det kan fx være:

 • Forklar brugen af udvidet tid og simpel til ud fra en række eksempler
 • Fyld det korrekte ord ind i en række sætninger (skal det fx være adjektiver eller adverbier?)
 • Bøj verberne i en række sætninger korrekt/lav dem om til en bestemt tid eller form
 • og så videre…

I denne del er det (selvfølgelig) vigtigt, at du grundigt læser, hvad du bliver bedt om at gøre. I eksemplet her:

er der fx tre ting, der er vigtige at holde øje med:

 1. Omskriver du sætningerne (korrekt)?
 2. Forklarer du dine omskrivninger med grammatiske begreber?
 3. Skriver du dit svar på dansk?

Til del B må du altså selv lave din tjekliste (som fx herover).

DEL C:

I C-opgaven får du et eller flere tekstuddrag, som du skal lave en stillistisk beskrivelse af. De to mest typiske fejl i denne delopgave er, 1) at elever beskriver indholdet af teksterne (fx i form af referater) i stedet for stilen og at 2) elever ikke bruger nogle fagbegreber i deres beskrivelser. En anden ting, man ofte ser, er at elever sætter sig selv som modtager på alle tekster og bedømmer dem ud fra dette (fx “mange af ordene og forkortelserne kender jeg ikke, derfor er det en svær tekst som ikke mange vil forstå”) – pas på med dette!

Et godt råd ift. C-opgaven er, at starte med at se på teksternes genre og derefter finde ud af, hvilke begreber, der kan hjælpe med at beskrive netop denne genre (er det relevant at se på appelformer, rim og rytme, slang og talesprog, brug af billeder…?). Du kan selvfølgelig også altid tage udgangspunkt i Ciceros pentagram. Desuden er det en god idé at afslutte din besvarelse af del C med en lille konklusion – hvad viser dine observationer dig om teksten/teksterne?

Tjekliste til del C:

 1. Har du fokuseret på stilen, teksten er skrevet i (og ikke på indholdet/referatet)?
 2. Har du brugt fagbegreber i din beskrivelse (fx etos, formål, modtager, parrim, talesprog, høj stil, adjektiver, sproghandlinger, forkortelser, indforståethed…)
 3. Har du brugt citater i din beskrivelse?
 4. Har du skrevet din besvarelse på dansk?

Del D:

Den sidste del i grammatiksættet er oversættelsesdelen. Oversættelsesdelen vil tjekke dit generelle ordforråd/viden om faste vendinger, og om du kan anvende de grammatiske regler, du har brugt i resten af sættet. Vær derfor især obs på de fejltyper, du har rettet i del A og på de grammatiske emner, du har talt om i del B.

Hvis du støder på et dansk ord, du ikke kan oversætte, så er det bedste, du kan gøre at finde et alternativ (hvis du ikke kender det engelske ord for kornblomst, så skriv fx blue flower that grows in the wild eller noget a la dette). Det værste du kan gøre er at skrive det danske ord eller at springe ordet over og efterlade en tom plads.

Hvis du er usikker på stavningen af et ord, så gælder det samme som herover: forsøg. Din lærer eller censor vil hellere se, at du har forsøgt at stave end at du har sprunget ordet over – på den måde kan vi nemlig se, om du overhovedet kender til ordet (og fx dets bøjning eller form).

Et eksempel på et udfyldt sæt:

Her kan du se et eksempel på en udfyldt delprøve 1 (A-niveau) – vær obs på, at der selvfølgelig er flere måder at oversætte på eller forskellige fagbegreber, man kunne have valgt til del C.

Udfyldt eksamenssæt til A-niveau, delprøve 1 – maj 2011

Delprøve 2 – A-niveau, fiktion

På A-niveau skal fiktionsopgaven fylde 900-1200 ord. I opgaveformuleringen får du en række fokuspunkter, som du skal være sikker på at dække i din analyse (det kan fx være fortællervinkel, personkarakteristik, brug af symboler eller lignende).

Opgaven skal overordnet set bestå af en indledning, en række afsnit med hvert deres fokus fra teksten og en afslutning. Der skal ikke være underoverskrifter i din opgave. Du kan læse om teknikker til at skrive gode afsnit hér og hér eller ved at google PEE model eller PETER model.

Via dette link kan du læse om, hvordan du skriver en god indledning til din engelskopgave. I dokumentet kan du se fremgangsmåder, eksempler og et link til endnu flere gode råd!

Her kan du se et eksempel på de forskellige dele, dit essay kan bestå af. Det er vigtigt at nå omkring opgavens krav, og det er vigtigt at dine observationer anvendes i hvert af dine afsnit. Til slut i din opgave er det vigtigt, at du binder dine observationer sammen til en overordnet pointe – hvad vil teksten vise læseren/fortælle læseren om? Hvorfor er teksten relevant?

Delprøve 2 – A-niveau, non-fiktion

På A-niveau skal non-fiktionsopgaven fylde 900-1200 ord. Du bliver i opgaveformuleringen bedt om at “analyse and comment on” en bestemt tekst (læs mere om det lidt længere nede). Desuden får du et bestemt fokus, som du skal være obs på. Du kan fx blive bedt om at se på tone, stil, argumentation, brug af referencer eller andet. Vær sikker på, at du vælger de fagbegreber, der fortæller noget om det fokus, du får. Dette ark vil kunne hjælpe dig på vej!

Opgaven skal overordnet set bestå af en indledning, en række afsnit med hvert deres fokus fra teksten og en afslutning. Der skal ikke være underoverskrifter i din opgave. Du kan læse om teknikker til at skrive gode afsnit hér og hér eller ved at google PEE model eller PETER model.

Via dette link kan du læse om, hvordan du skriver en god indledning til din engelskopgave. I dokumentet kan du se fremgangsmåder, eksempler og et link til endnu flere gode råd!

På mange måder minder denne opgaveform om kronikken i dansk – “analyse”-delen overlapper med analysekravet i kronikken, og “comment on”-delen minder om diskussionskravet i kronikken:

Analyse:

 • Vær obs på at bruge fagbegreber, der passer til den tekst du analyserer og de fokuspunkter, du har fået
 • Vær obs på tekstens genre (og hvad dette gør for teksten – brug Ciceros pentagram) – er det en tale? En artikel? Et essay? Et uddrag af en selvbiografi? Hvilke virkemidler bruger teksten/hvilke genretræk skal du være obs på (i taler kunne det fx være forholdet til publikum, i selvbiografier vil det være oplagt at tale om fakta- og fiktionskoder og så videre) – hvis du er opmærksom på dette, viser du genrebevidsthed i din opgave, og det er vigtigt
 • Vær obs på din taksonomi – pas på at du ikke kommer til at redegøre for indholdet og ikke andet (brug rådene til at skrive gode afsnit for at undgå dette). Husk, at du ikke behøver at følge tekstens struktur (det viser mere selvstændighed, hvis du i stedet for lader din opgave følge virkemidlerne i teksten – så undgår du også gentagelser)

Comment on:

 • Tjek, at du er objektiv i denne del – det er ikke din holdning til teksten, vi er interesserede i. Vi vil i stedet for høre dig argumentere generelt – for og imod, årsager til holdninger, kulturel kontekst, forskellige vinkler, værdier, etc. Måske kan Ciceros pentagram hjælpe dig med denne del.
 • Husk, at denne del skal indgå helt glidende i opgaven – der skal altså ikke være underoverskrifter eller ekstra mellemrum eller andet, før denne del. Den eneste forskel er, at du i denne del skal hæve blikket højere op fra teksten

Delprøve 2 – B-niveau, fiktion

På B-niveau skal fiktionsopgaven fylde 700-1000 ord. Ligesom på A-niveau gives der en række fokuspunkter (fx characterisation of the main character, themes and symbols, point of view…), som skal dækkes i opgaven. Opgaven er ellers bygget op som A-niveau-opgaven (fiktion) – derfor kan du læse mere om opgavens genre og indhold herover i kapitlet “Delprøve 2 – A-niveau, fiktion”.

Opgaven skal overordnet set bestå af en indledning, en række afsnit med hvert deres fokus fra teksten og en afslutning. Der skal ikke være underoverskrifter i din opgave. Du kan læse om teknikker til at skrive gode afsnit hér og hér eller ved at google PEE model eller PETER model.

Via dette link kan du læse om, hvordan du skriver en god indledning til din engelskopgave. I dokumentet kan du se fremgangsmåder, eksempler og et link til endnu flere gode råd!

I dette dokument kan du læse om den generelle opbygning af dit essay og se eksempler på gode formuleringer.

Delprøve 2 – B-niveau, non-fiktion

På B-niveau skal non-fiktionsopgaven fylde 700-1000 ord.

Strukturen i denne type opgave adskiller sig fra strukturen i de andre engelsk-opgavetyper. Her skal din opgave bestå af tre adskilte dele, som du kan se beskrevet i din opgaveformulering. Der må gerne være underoverskrifter i din opgave, og hvis du har plads til det må du gerne skrive en lille indledning til din opgave (men det er ikke et krav til netop denne opgavetype).

I denne opgave får du et overordnet emne allerførst i opgaveformuleringen – det kan fx være “the pros and cons of social media” eller “attitudes towards smoking”. Herefter får du din opgaveformulering, som er delt i tre (og som altså skal besvares i tre, adskilte dele). De tre dele er altid en variation over følgende opgaver:

 1. Give an outline of the views expressed in the three texts
 2. How does the author argue for his points/characterise the tone in text 6?
 3. Taking your starting point in one of the texts/in text 5, discuss xxx

Du skal altså redegøre (give et outline), analysere (beskrive argumentation/stil/tone og bruge dette til at analysere argumentationsform etc.) og diskutere. Herunder kan du se en liste med gode råd til hver del i opgaven:

DEL 1 (outline):

 • Vær obs på at holde dig på et redegørende niveau – du må ikke begynde at analysere her
 • Et outline er anderledes end et summary – i et outline behøver du ikke at følge tekstens opbygning. Du vælger selv ud, hvad det vigtigste er, og så formidler du det i en rækkefølge, der giver mening for dig.
 • Husk at anvende alle tre tekster, hvis opgavesættet beder dig om det

DEL 2 (analysis):

 • Vær obs på at analysere den korrekte tekst og brug ikke plads på at inddrage de andre tekster, hvis du ikke bliver bedt om det
 • Vær obs på det fokus, opgaven giver dig – skal du se på argumenter, på sproglig stil…? Vælg de fagbegreber, der fortæller noget om dette! Dette ark vil kunne hjælpe dig på vej!
 • Brug fagbegreber i din analyse og husk at anvende dine observationer – det vil være en hjælp at læse om teknikker til at skrive gode afsnit hér og hér eller ved at google PEE model eller PETER model – modellerne vil hjælpe dig med at huske det analyserende niveau

DEL 3 (discussion):

 • Vær obs på, hvilke tekster, du skal tage udgangspunkt i – må du vælge selv eller bliver du givet en tekst? Enkelte gange bliver du bedt om at inddrage mere end én tekst
 • Husk, at du kun skal tage udgangspunkt i teksten – det betyder, at du ikke må sidde for meget fast i tekstens indhold. Du skal i stedet bruge det som springbræt til at diskutere mere frit (gerne med inddragelse af viden fra andre fag – fx samfundsfag – eller tekster/film/etc., du kender)
 • Pas på, at du ikke kommer til at lave en personlig diskussion – det er ikke din holdning, du skal diskutere. Du skal i stedet for argumentere generelt – for og imod, hvem ville mene en ting og hvem ville mene en anden ting, forskellige vinkler, værdier, etc. Måske kan Ciceros pentagram hjælpe dig med denne del.