Fransk

Til den skriftlige eksamen i fransk kan dit hold være indstillet til enten den digitale eller den ikke-digitale eksamensform. Herunder kan du læse om de to eksamensformer og deres delgenrer.

Ikke-digital eksamen

Til den skriftlige eksamen i fransk kan dit hold være indstillet til enten den digitale eller den ikke-digitale eksamensform. Her kan du læse om de delgenrer du kan møde i den ikke-digitale eksamen.

 

1: Oversættelse til fransk

I den første del af den skriftlige, ikke-digitale eksamen bliver du bedt om at lave en oversættelse til fransk – “Traduisez en français”. I denne del skal du:

 • Holde fokus på ordforråd, grammatik, stavning, etc.
 • Bruge hjælpemidler: ordbog, grammatik og andet, der kan hjælpe dig.
 • Tjekke verbernes bøjning: tid, tal og person.

 

2: Fri opgave med tekstforståelse

I den anden del af den skriftlige, ikke-digitale eksamen skal du skrive en fri opgave, hvor du viser din tekstforståelse. I denne del kan du støde på følgende undergenrer:

A = Redegørelse for tekstindhold

”Présentez” betyder, at du skal beskrive eller redegøre for noget, f.eks. en person. Gode vendinger til denne undergenre er:

 • Il y a ____
 • C’est/ce sont ____
 • Selon ce texte ____
 • Le journaliste/l’auteur pense/écrit que ____
 • Le thème principal est ____
 • Il s’agit de ____
 • Le sujet est ____
 • Le texte traite le sujet de ____

B = Forklaring af tekstindhold

”Expliquez” betyder, at du skal forklare noget indhold i teksten. Gode vendinger til denne undergenre er:

 • Il y a ____
 • C’est/ce sont ___
 • Selon ce texte ____
 • Le journaliste/l’auteur pense/écrit que ____
 • Cela représente ____
 • Cela signifie ____
 • L’auteur veut monter que ____
 • On peut comparer avec ____

C = Kommentar til tekstindhold

”Commentez” betyder, at du kort skal gengive noget og give din personlige mening om det. Gode vendinger til denne undergenre er:

 • Je pense que ____
 • Je trouve que ____
 • À mon avis ____
 • Parce que ____ puisque ____
 • C’est-à-dire que ____
 • Il y a donc ____
 • On dirait que ____
 • J’aime bien que ____
 • Je n’aime pas que ____
 • J’ai l’impression que ____

D = Argumentation for egen mening

”Discutez” betyder, at du skal diskutere forskellige synspunkter i teksten og udtrykke din egen mening. Gode vendinger til denne undergenre er:

 • Je pense que ____
 • Je trouve que ____
 • À mon avis ____
 • Parce que ____ puisque _____
 • C’est-à-dire que ____
 • Il y a donc ____
 • J’aime bien que ____
 • Je n’aime pas que ____
 • Je suis sûr(e) que ____
 • J’ai l’impression que ____

E = Billedbeskrivelse og sammenligning med tekstindhold

Til denne undergenre er det en god idé at bruge en model til billedbeskrivelse. De vigtigste punkter er:

 • genre: photo, dessin, etc.
 • placering af ting og personer: à gauche; à droite, au mileu, en haut, en bas, etc.
 • beskrivelser af for eksempel farver, personers udseende, opførsel, relationer, etc.

Gode vendinger til denne undergenre er:

 • On peut comparer cela avec ____
 • Cela fait référence à ____
 • C’est la même chose/situation dans ____

Digital eksamen

Til den skriftlige eksamen i fransk kan dit hold være indstillet til enten den digitale eller den ikke-digitale eksamensform. Her kan du læse om de delgenrer du kan møde i den digitale eksamen.

 

Delprøve 1

I delprøve 1 til den skriftlige, digitale eksamen må du ikke bruge hjælpemidler. Denne delprøve består af følgende dele:

A = tekstforståelse/redegørelse: gør rede for tekstens genre og for hvad handler den om (dens tema), beskriv hvorfor teksten er skrevet (dens formål)
B = tekstforståelse/redegørelse: kombiner spørgsmål og svar – hvilket svar passer sammen med spørgsmålet?
C = tekstforståelse/redegørelse: vurder en række udsagn i forhold til teksten – er de sande eller falske?
D = gloser: giv ordforklaringer for udvalgte gloser fra teksten
E = grammatik: ordformer (f.eks. ’qui’ eller ’que’?) og bøjninger f.eks. verber
F = grammatik: sætningsdannelse
G = gloser: billedbeskrivelse

 

Delprøve 2

I delprøve 2 til den skriftlige, digitale eksamen er alle hjælpemidler tilladt. I denne del skal du skrive 300 ord indenfor følgende genrer:

 • Artikel
 • Læserbrev/blog
 • Personligt brev
 • Dagbog/personlig blog
 • E-mail/brev

Herunder kan du se beskrivelser og eksempler på genrene:

ARTIKEL

En artikel indeholder:

 • Dato og kilde (1)
 • En rubrik, der dækker indholdet i teksten (2)
 • Et billede, der understøtter indholdet i artiklen (3)
 • En manchet, som et et ultrakort resumé af artiklens indhold. Den skal føre læseren ind i artiklen og er ofte fremhævet (4)
 • En brødtekst, som er selve nyhedsteksten, der står i spalter og som kan afbrydes af mellemrubrikker, der angiver næste afsnits indhold (hhv. 5 og 6)

Der er tale om en formidlende artikel, hvor du skal tage udgangspunkt i et kildemateriale. Sproget i artiklen skal være informerende og dækkende for det pågældende emne og passe til afsender, målgruppe og kontekst, jf. det retoriske pentagram.

Herunder kommer der et eksempel på en artikel-besvarelse med delelementerne markeret:

EKSEMPEL

LÆSERBREV/BLOG

Et læserbrev indeholder

 • En overskrift, som fænger og samtidig refererer budskabet (1)
 • En opsummering af sagen og budskabet (2)
 • Argumenter og analyser for læserbrevets holdning (3)
 • En genoptagelse af budskabet på en anden måde end i begyndelsen (4)

Læserbreve skrives ikke af journalister, men af avisens læsere. De kan handle om alt fra vigtige samfundsproblemer til personlige irritationer. Nogle læserbreve er både oplysende og fulde af gode argumenter, andre er blot udtryk for personlige følelser. Start for eksempel med en personlig vinkel for derefter at bevæge dig over i det generelle.

I et læserbrev skal du referere til troværdige kilder for at opbygge din etos. Brug objektivitetssignaler, for eksempel undersøgelser og ekspertudsagn. Brug også gerne tydeligt værdiladede ord og vendinger for at få din læser til at få de rigtige associationer. Brug aktive verber, så det er tydeligt, hvem der udfører handlingerne.

Afsender-modtagerforhold er også vigtige her, jf. ovenfor om artikel.

Herunder kommer der et eksempel på en læserbrevs-besvarelse med delelementerne markeret:

EKSEMPEL

PERSONLIGT BREV

Et personligt brev indeholder

 • Et brevhoved, som indeholder dato og starthilsen (1)
 • En indledning, som indikerer årsagen til brevet (måske er det længe siden sidst, måske skal der fortælles nyt, måske tager afsenderen kontakt til en, han ikke kender, måske er brevet et svar på et andet brev) (2)
 • Et hovedafsnit, som indeholder fx kommentarer på et emne, svaret på et spørgsmål, nye spørgsmål eller andet primært formål med brevet (3)
 • En afslutning, som indeholder fx markering af afslutning, en anmodning om svar, et ønske om held og lykke, hilsner til eller fra andre og en sluthilsen (4)
 • En efterskrift, som indeholder navn på afsenderen og et eventuelt PS (5)

Herunder kommer der et eksempel på en personlig brev-besvarelse med delelementerne markeret:

EKSEMPEL

DAGBOG/PERSONLIG BLOG

En blog indeholder

 • En rubrik (1)
 • Dato og navn på bloggeren (2)
 • Billeder, som uddyber indholdet og fanger læserens interesse (3)
 • En brødtekst, som er hoveddelen af indlægget, hvor bloggeren fortæller sin personlige beretning (4)
 • En kilde, som du selv finder – kilden skal afspejle afsenderen (5)

En blog er en hjemmeside, som opdateres jævnligt med korte indlæg. Det sidste indlæg står altid øverst i bloggen, og ofte er der mulighed for, at læsere kan kommentere indlæg. Indholdet kan variere fra det personlige – dagbogen – til det politisk debatterende eller tematiske. En blog er ofte knyttet til én person, men den kan deles af flere.

Opgaven vil tage udgangspunkt i et tekstoplæg (et videoklip, billeder eller en tekst), hvorudfra eleven skal besvare opgaverne. Den personlige blog benytter sig af et personligt sprog, som kan minde om det sprog, der benyttes i dagbogsgenren. Når du skriver, skal du påtage dig den identitet, som opgaveformuleringen lægger op til.

Herunder kommer der et eksempel på en blog-besvarelse med delelementerne markeret:

EKSEMPEL

E-MAIL/BREV

Der kan være stor forskel på sproget og formen i forskellige e-mails. Generelt gælder det dog, at du skal skrive en mail, som når du skriver et personligt eller formelt brev. Derudover skal du huske at lave en emnelinie, der præcist opsummerer e-mailens indhold.

En e-mail indeholder altså:

 • En emnelinie, som præcist beskriver e-mailens indhold og emne (1)
 • En indledning, som indikerer årsagen til brevet (måske er det længe siden sidst, måske skal der fortælles nyt, måske tager afsenderen kontakt til en, han ikke kender, måske er brevet et svar på et andet brev) (2)
 • Et hovedafsnit, som indeholder fx kommentarer på et emne, svaret på et spørgsmål, nye spørgsmål eller andet primært formål med brevet (3)
 • En afslutning, som indeholder fx markering af afslutning, en anmodning om svar, et ønske om held og lykke, hilsner til eller fra andre og en sluthilsen (4)
 • En efterskrift, som indeholder navn på afsenderen og et eventuelt PS (5)

Herunder kommer der et eksempel på en mail-besvarelse med delelementerne markeret:

EKSEMPEL