At stille spørgsmål

Du skal nu prøve at anvende teknikker (spørgemodeller), så du kan blive bedre til at indkredse og afgrænse et emne eller en problemformulering. Her skal du arbejde mere systematisk end ved de typer af udforskende skrivning (“Noter mens du tænker” og “Noter mens du læser”), du har stiftet bekendtskab med tidligere.

Ved at arbejde med en tekst, et emne eller en problemformulering ud fra en spørgemodel kommer du typisk godt og grundigt “rundt om” teksten eller emnet.

Disse spørgemodeller er grundlæggende for at kunne forstå og strukturere en god problemformulering og en god opgave:

 • Journalistens spørgsmål
 • Spørgsmål til emneafklaring
 • 7-punktsmodellen

Ud over i den daglige undervisning, så er spørgemodellerne især vigtige, når du skal skrive større, skriftlige opgaver (DHO, SRO og SRP), og når du skal lave et AT-projekt. Spørgemodeller og den struktur de giver er altså vigtige for hele dit gymnasieforløb. Derfor er det vigtigt, at du bliver fortrolig med dem.

 

Journalistens spørgsmål

Når du arbejder med “journalistens spørgsmål”, stiller du de klassiske hv-spørgsmål:

 • Hvem?
 • Hvad?
 • Hvor?
 • Hvornår?
 • Hvorfor?
 • Hvordan?
 • Hv…?

Formålet er naturligvis, at du ved at besvare spørgsmålene bliver så afklaret, som det er muligt i forhold til emnet. Men det er imidlertid også en metode, du kan bruge til at afklare, hvor du har huller i din viden.

 

Spørgsmål til emneafklaring

Når du arbejder med “spørgsmål til emneafklaring”, stiller du følgende spørgsmål:

 • Hvad ved du om dit emne?
 • Hvad ved du ikke om dit emne?
 • Hvilke konkrete eksempler findes der på dit emne?
 • Hvordan har dine kammerater det med dit emne?
 • Hvad kan dit emne sammenlignes med?

 

7-punktsmodellen

Når du anvender 7-punktsmodellen, er det målet, at du ud fra en tematisk upræcis og spontan idé finder frem til et fokuseret og begrundet hovedspørgsmål til et emne. For at det kan lade sig gøre, bør du i forvejen have viden om det emne, du arbejder med, inden du anvender 7-punktsmodellen.

I modellen skal du følge 7 trin – og det er vigtigt, at du følger alle trin. Modellen er taget fra Karl Henrik Flyums En praktisk innføring i femavsnittsmetoden for fagskriving

 

1 – Lav hurtigskrivning om emnet/ideen

Du skal starte med at lave 5 minutters hurtigskrivning om din ide. Du starter med hurtigskrivning for at tvinge dig selv til at tænke nærmere over din idé. Hurtigskrivning har også den fordel, at det hjælper dig med at fastholde flygtige idéer på skrift.

Hurtigskrivningen lægger grunden for resten af modellen.

 

2 – Formuler dit hovedbudskab i én sætning

Nu skal du i gang med at fokusere dine tanker, og det gør du ved at formulere dit hovedbudskab i én sætning. Sætningen kan fx. begynde med:

 • Det, jeg prøver at få frem her, er…
 • Hovedpointen i det, jeg tænker, er…
 • Helt præcist er det, jeg tænker, at…

 

3 – Formuler dit hovedbudskab som et spørgsmål

I dette trin skal du arbejde med at formulere dit hovedbudskab som et fokuseret og fremadrettet spørgsmål. I praksis kan du starte med at slette starten på sætningen fra punkt 2.

Overvej om spørgsmålet peger i den rigtige retning. Er det der, du vil hen? Er det interessant? Er det for generelt?

 

4 – Formuler alternative spørgsmål

I fjerde trin skal du tvinge dig selv til at stille spørgsmålet fra punkt 3 på andre måder – du skal omformulere det. Ved at spørge på andre måder, dukker der ofte nye vinkler op, der kan vise sig at være interessante for dit videre arbejde med stoffet.

I praksis kan du forsøge at:

 • Bytte spørgeord og se, hvad det gør ved dine tanker
 • Stille spørgsmålet på en overdrevet naiv eller fræk måde
 • Stille spørgsmålet så simpelt som muligt
 • Dele spørgsmålet op i delspørgsmål

Du skal formulere mindst 3 nye spørgsmål, men meget gerne flere.

 

5 – Vurder spørgsmålene sammen med en kammerat

Du skal nu diskutere og vurdere din hovedproblemstilling og dine alternative spørgsmål sammen med en kammerat. Det er godt at få andre øjne til at se på dine idéer, men idéerne bliver også klarere af, at du skal skal argumentere for dem.

I skal diskutere spørgsmålene samt forskellige måder at få svar på dem.

 

6 – Vælg ét af alternativerne

Du skal nu vælge dit oprindelige hovedspørgsmål fra punkt 3 eller ét af dine alternative spørgsmål fra punkt 4, som du vil arbejde videre med som foreløbigt hovedspørgsmål. Det kan også være, at I i punkt 5 har diskuteret jer frem til et nyt og klarere spørgsmål.

Når du har valgt spørgsmål, skriver du det valgte spørgsmål øverst på en ny side. Vær opmærksom på, om nogle af de fravalgte spørgsmål kan være med til at kvalificere dit hovedspørgsmål – fx som relevante underspørgsmål.

 

7 – Forklar og begrund

Hvorfor er det valgte hovedspørgsmål værd at stille og værd at søge svar på? Beskriv i første omgang din begrundelse med 3 stikord. Udvid derefter din begrundelse – fx med anvendelse af hurtigskrivning(er) med udgangspunkt i de 3 stikord.