Beredskabsplan og instrukser

Brand- og evakueringsinstruks

Nedenstående brand- og evakueringsinstruks er udarbejdet i samarbejde med Falck i efteråret 2009.

Alarmering og redning

Ved brand eller overhængende fare for brand alarmeres personer i de umiddelbart brandtruede bygningsafsnit ved råb “BRAND”, hvorefter kontoret alarmeres – enten personligt eller på telefon nr. 62 61 89 10.

Hvis det er muligt reddes direkte truede personer og branden bekæmpes om muligt med de tilstedeværende slukningsmidler uden at forsinke evakueringen af eleverne.

Kontoret iværksætter intern varsling og alarmerer til alarmcentralen på 112

 • Der meldes om brand/ulykke/trusler på:
 • Faaborg Gymnasium, Sundagervej 42, 5600 Faaborg
 • Der oplyses, om muligt, om antal tilskadekomne
 • Der opgives telefonnummer – 62 61 89 10 samt eget mobil nr.

Evakuering

Den underviser, der har ansvar for eleverne fører dem til nærmeste flugtvej. Vinduer og døre i lokalet skal lukkes (ikke låses).

Spild ikke tid på at medtage personlige genstande.

Alle samles ved flagstangen på plænen og organiserer sig i grupper efter klasser.

Sekretærerne medbringer klasselister fra kontoret og lærerne hjælper med optælling af eleverne. Læreren meddeler lederen på samlingspladsen om alle er kommet ud.

Ingen må forlade samlingspladsen før der bliver givet udtrykkelig tilladelse hertil.

Modtagelse af redningsmandskabet
Redningsmandskabet/politiet skal straks ved ankomsten adviseres om:

 1. Er alle kommet ud?
 2. Hvor brænder det?
 3. Hvad brænder?
 4. Adgangsveje og risici

Efter hændelsen

Rektor informerer forældre og pårørende, og har desuden ansvaret for kontakten til pressen.

Sikkerhedsinstruks – voldelige hændelser

Handlingsplan til at imødegå sikkerhedstrusler på Faaborg Gymnasium kan læses her.

Sikkerhedsinstruks – sejlads med mindre fartøjer

Denne instruks gælder for skolens 14 kajakker. Udarbejdet: 27. September 2013.

1. Identifikation af rederen

Faaborg Gymnasium
Sundagervej 42
5600 Fåborg
Rektor

2. Sejladsaktiviteter

Kajak-roning og forskellige kajak-aktiviteter/lege med idrætshold på maksimalt 12 elever og dertil 2 instruktører langs kysten i Faaborg Fjord i perioden 1/ 8 – 15/10 under gunstige vejr- og temperaturforhold. Der ros ikke ud i fjorden, hvis det skønnes at blæse mere end 8m/sek. eller der er skum på toppene.

Der tages bestik af vindretningen hver gang, ligesom det tilstræbes, at der ikke ros tilbage i modvind. På dage med meget vind kan der ros i beskyttet farvand på kanalerne mellem bådene i marinaen. Der tages i planlægningen af de enkelte moduler hensyn til faldet i vandtemperatur i løbet af de ca. 2 mdr. forløbet varer, således at det undgås, at elever bliver afkølet for meget.

3. Identifikation af risici

 • Kæntring efterfulgt af besværlig redning i tilfælde, hvor eleven bliver panisk og derved ikke parerer ordrer
 • Kæntring hvor roeren ikke kan finde ud af at komme ud af kajakken
 • Afkøling under sejlads hvilket forårsager mere usikker roning og derved lettere kæntring
 • Risiko for at drive fra land
 • Udmattelse hvilket kan medføre elever, der ikke er i stand til at følge instrukser pga. træthed

4. Tiltag til at imødegå risici

 • Svømmeprøve forud for sejlads med henblik på at afdække elevernes svømmeevner og opførsel i vand
 • Kæntringsøvelser i første modul hvilket sikrer at alle har prøvet at kæntre samt har modtaget instruktion i makkerredning + teoretisk gennemgang af sikkerhedsprocedurer
 • Tvungen brug af svømmeveste
 • Krav om hensigtsmæssig påklædning
 • Aflysning af roning ved dårligt vejr (ex. Meget koldt eller meget blæsende) + hensyntagen til vindretning i valg af ruter
 • 2 idrætslærere deltager i aktiviteten og eleverne kobles 2 og 2 og holder øje med hinanden
 • Medbragt sikkerhedsudstyr: mobiltelefon, slæbetov (til at slæbe kajak med eller uden roer), paddlefloat, drikkevand

5. Beskrivelse af fartøjet og udrustning

14 kajakker (alle er godkendt til at bære en person) af følgende mærker:

1 stk. Ysak fra Rotomond
2 stk. Carolina fra Perception
1 stk. Consair fra Azul Kayaks
5 stk. Mivok fra DAG
3 stk. Aspect fra North Shore
1 stk. Inukshuk fra Boreal
1 stk. Boréal Design

Hver kajak skal have:

 • mindst to vandtætte skot – et foran og et bagved cockpittet
 • sammenhængende dæksliner hele vejen rundt på både for- og bagdæk
 • bærehåndtag
 • gode tætte luger (“låg” på bagage-rummene) der er bundet fast til kajakken

Hver roer udstyres med:

 • en pagaj
 • en svømmevest af passende størrelse
 • et skjørt

Lærerne er forpligtede til at sørge for at få evt. mangler udbedret på gymnasiets regning.

Det er pedellernes opgave at transportere kajakkerne til og fra hensigtsmæssig vinteropbevaring.

Eleverne skal have bestået svømmeprøve forud for sejlads eller i første modul af første kajakundervisning.

Alle elever skal prøve at kæntre med vilje og prøve at komme ud af kajakken selv.

Alle elever skal forstå og adlyde sikkerhedskrav fra idrætslærerne, ligesom de skal udvise ansvarlig opførsel.

Alle elever skal være hensigtsmæssigt påklædt.

6. Besætningen og dens kompetencer

Fartøjerne er små og simple at betjene, og risici er begrænsede. Der skal være 2 idrætslærere på aktiviteten med maksimalt 12 elever. Begge lærere skal have erfaring med kajaksejlads. Mindst 1 lærer har et anerkendt, relevant grundkursus i kajaksejlads og sikkerhed.

7. Operative forholdsregler, som skal følges af besætning og passagerer

Kajakroningen foregår udelukkende i den indre del af Faaborg fjord. Der roes hovedsageligt langs kysten, med mindre der er vindstille. Der er kun en person i hver kajak med undtagelse af aktiviteter indeholdende forskellige kajaklege, som foregår højst 50 meter fra kysten. Der roes kun fra sommerferien til primo oktober.

8. Forholdsregler, som sikrer, at alle kan reddes ved ulykke

Eleverne er instrueret i altid at følges ad 2 og 2 og at samles i en flåde, som sikrer mod kæntring i alt slags vejr samt sikrer samling på gruppen, hvis der opstår problemer. De to lærere fordeler sig altid forrest og bagerst, således at en af dem hurtigt kan komme en elev til hjælp. Der roes tæt ved kysten, så eleverne har mulighed for at svømme i land, hvis det skulle blive nødvendigt. Som udgangspunkt holder evt. kæntrede elever dog fast i deres grej, ligesom lærere og elever hjælper til med dette. Lærerne medbringer slæbetov, således at trætte og evt. modløse elever kan hjælpes ind til kysten. Hvis en af lærerne kæntrer, kan han/hun redde sig selv vha. medbragt paddelfloat. I yderste nødstilfælde har en af lærerne altid mobiltelefon med og vil kunne slå alarm.

9. Forholdsregler, som sikrer, at der altid kan tilkaldes assistance ved ulykker

En af lærerne medbringer altid en mobiltelefon, så alarmcentralen eller andre kan kontaktes ved en ulykke.

10. Forholdsregler, som sikrer, at oplysning om antallet af personer om bord er kendt og opbevares i land og er let tilgængelig i tilfælde af en redningsaktion

En deltagerliste – opdateret og tilgængelig på Lectio samt ophængt for perioden i mastehuset Lektionsoversigter med turbeskrivelser er tilgængelige på Lectio ( disse kan dog afviges pga. hensyn til vind og vejr) Aftale om kontakt til gymnasiet ved afvigelser fra normale hjemkomsttidspunkter.

11. Forholdsregler, som sikrer, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion til nye ombordværende personer inden sejladsens start

Lærerne er ansvarlige for sikkerhedsinstruktion på land og i vand forud for hver sejlads.

12. Forholdsregler, som beskriver, hvordan der følges op på utilsigtede hændelser eller ulykker

De deltagende lærere melder ved utilsigtede hændelser disse tilbage til ledelsen.

(+45) 62 61 89 10
post@faaborg-gym.dk
Ny elev?