Organisation og vision

Her får du et overblik over skolens organisation og vision.

Faaborg Gymnasium organisation og vision

Faaborg Gymnasium er en overskuelig skole med et stærkt fællesskab og et trygt og udviklende læringsmiljø med samvær, humor og samarbejde mellem elever, lærere, ledelse og skolens øvrige personale. Vi bestræber os hver dag på at skabe plads til forskellighed og til det personlige engagement.

Vi lægger særlig vægt på:

 • at Faaborg Gymnasium er et sundt sted at vokse og udvikle sig fagligt og menneskeligt
 • at følge elevens udvikling gennem alle 3 år. Det gør vi blandt andet gennem vores mentorordning, hvor hver elev taler med en lærer flere gange i løbet af gymnasietiden om elevens trivsel og faglige, sociale og personlige udvikling
 • at eleverne lærer at lære og forholde sig til viden og komplekse problemstillinger. Vi lægger vægt på, at eleverne dannes til livslang læring og til at kunne begå sig i et moderne demokratisk samfund
 • at eleverne møder fagligt dygtige og pædagogisk engagerede og imødekommende lærere, der tager både eleverne og deres fag seriøst. Samarbejde, dialog og høj faglig kvalitet er derfor altid i centrum i undervisningen
 • at tage godt imod vores nye 1g-elever og sørge for at lette overgangen fra grundskole til gymnasium. Vi tager højde for elevernes forudsætninger og møder eleverne i øjenhøjde. Ved hjælp af en buddyordning og en telttur i starten af grundforløbet hjælper vi den enkelte elev med, at der hurtigt skabes trygge relationer i og på tværs af klasserne
 • at have en tæt og god personlig kontakt båret af gensidig respekt. Alle har mulighed for at gøre deres indflydelse gældende i skolens mange forskellige frivillige klubber og udvalg
 • at have god kontakt til familien. Forældre inviteres med til fællesspisning ved 1g’ernes introfest, til evalueringssamtale om elevernes studieretningsvalg og igen ved 3g’ernes gallafest
 • at anvende skolens beliggenhed og naturen i lokalområdet i undervisningen
 • at tage ud af huset til aktiviteter lokalt, regionalt og internationalt. Alle elever deltager i en sprogrejse i 2.g og en studietur i 3.g

FGs værdier, visioner og mål

Vision

Faaborg Gymnasium vil skabe lyst til dannelse, faglig udvikling og læring i fællesskab og klæde eleverne på til at være videbegærlige, undersøgende og aktive medborgere med udsyn til verden.

Skolens mission

Faaborg Gymnasium er en vidensinstitution. Vores mission er at højne uddannelsesniveauet for områdets unge. Det gør vi ved at danne og uddanne alle vores elever til at blive så dygtige, som de kan, i et trygt og udfordrende læringsmiljø. Eleverne tilegner sig gennem 3 vigtige år almendannelse, viden og kompetencer, så de kan gennemføre uddannelsen til studentereksamen og blive klædt på til videre uddannelse og livslang læring.

Værdier

Faaborg Gymnasium kendetegnes ved et stærkt og fællesskabsbaseret læringsmiljø. Et professionelt og udviklingsorienteret læringsmiljø forudsætter, at vi har tillid til hinanden. Det indebærer, at vi har gensidig respekt, anerkender hinanden, har kompetent lederskab og løser udfordringer på en principbaseret og retfærdig måde. Det betyder, at vi forpligter os på tillid, tydelighed og samarbejde.

Tillid

Vi tror på, at tillid er forudsætningen for samarbejde og meningsgivende relationer.

Ledelsen forventes at:

 • Anerkende at alle parter handler ud fra skolens bedste som den overordnede interesse
 • Udvise lydhørhed, respekt og vilje til dialog i alle samarbejdsrelationer
 • Udvise lydhørhed, respekt og vilje til dialog omkring opgavers omfang og varetagelse
 • Arbejde for åbenhed og gennemsigtighed i organisations- og medarbejderledelse

Medarbejderne forventes at:

 • Anerkende at alle parter handler ud fra skolens bedste som den overordnede interesse
 • Udvise lydhørhed, respekt og vilje til dialog i alle samarbejdsrelationer
 • Udvise lydhørhed, respekt og vilje til dialog omkring opgavers omfang og varetagelse
 • Udvise medejerskab for det fælles projekt og vilje til at samarbejde om forandringsprocesser

Elevcitater:

”Tillid er noget vi skaber sammen”

”Tillid til lærerne er vigtigt, så evt. problemer kan løses”

”Tillid bidrager til et bedre læringsmiljø, hvor man ikke er nervøs for at begå fejl”

”Tillid giver selvtillid i undervisningen”

”Tillid medfører tryghed”

”Tillid forstørrer fællesskabet”

Tydelighed

Vi tror, at tydelighed er forudsætningen for samarbejde omkring opgavevaretagelsen.

Ledelsen forventes at:

 • Opstille klare mål og forventninger
 • Anvende klare kommunikationsveje
 • Angive rammer, retning og omfang på projekter
 • Følge op på indsatser og udmeldinger og give tydelig feedback

Medarbejderne forventes at:

 • Opstille tydelige mål og kriterier for målopfyldelse og give tydelig feedback til eleverne i forhold til læreprocessen
 • Være tydelige i kommunikationen med eleverne og effektuere klar klasserumsledelse med vægt på en god lærer-elevrelation
 • Indgå i en løbende dialog og samarbejde med ledelsen omkring opgavevaretagelsen

Elevcitater:

”Tydelighed er klar tale og ingen tvivl”

”Tydelighed for mig betyder klar information, f.eks. klar besked med lektier”

”Tydelighed er god kommunikation”

”I undervisningen er det vigtigt, at læreren tydeliggør, hvad der menes”

”Tydelighed er ikke at skjule noget i det, man siger”

”Det er en god ting at tydeliggøre sig uden for skoleregi, “vi er fra Faaborg gym, og vi er stolte af det!””

Samarbejde

Vi tror på, at vi gennem et forpligtende samarbejde skaber den bedst mulige skole, hvor et trygt og tillidsfuldt miljø går hånd i hånd med udvikling og læring.

Ledelsen forventes at:

 • Opbygge gode samarbejdsrelationer, der bygger på anerkendelse, gensidig respekt, omsorg, kærlighed og gensidig tillid med henblik på at få det bedste frem i hinanden
 • Ledelsen forpligtiger sig til at opbygge social kapital gennem evne og vilje til samarbejde, tillid og ved at agere retfærdigt
 • Samarbejde i ledelsesteam og med medarbejdergruppen om at skabe bedst mulig kvalitet i opgaveløsningen, hvor medarbejderne involveres i at udvikle løsningsforslag
 • Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere

Medarbejderne forventes at:

 • Samarbejde med eleverne om at udfolde deres potentiale med tillid til elevernes evner – at de kan og vil afhængigt af den enkeltes udgangspunkt
 • Samarbejde i teams, faggrupper og med kolleger og ledelse med fokus på at fremme elevernes læring og skabe grobund for den enkeltes faglige og personlige udvikling
 • Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere med afsæt i skolens indsatsområder

Elevcitater:

”Samarbejde er at være åbne over for hinanden og hinandens idéer”

”Samarbejde er at udnytte hinandens forskellige kvaliteter”

”At man i klassen arbejder sammen om et godt indlæringsmiljø”

”Det er vigtigt at kunne unde hinanden, at det går godt”

”Samarbejde er en form for menneskelig dannelse, og vi dannes og bliver klogere i fællesskab”

“På mange niveauer er samarbejde en god ting. Her på Faaborg gymnasium er der et godt samarbejde mellem elever og lærer, her skiller vi os ud fra mange andre gymnasier. Da vi er så små, bidrager samarbejde også til sammenhold og fællesskab, både internt mellem elever og mellem lærer og elev”

Kompetenceudvikling

Vi ønsker at gøre brug af og udvikle medarbejdernes faglige, pædagogiske og didaktiske kompetencer med særligt fokus på at fremme elevernes lyst til dannelse, faglig udvikling og læring i fællesskab.

Ledelsen forventes at:

 • Skabe rammer og vilkår som understøtter udvikling af et professionelt læringsmiljø
 • Kortlægge medarbejdernes mangefacetterede kompetencer med henblik på at anvende, udvikle og inddrage alle disse til gavn for den fælles læring og kompetenceudvikling i organisationen (fælles videndeling, intern undervisning, supervision mv.)
 • Opsøge og inddrage relevant viden og praksiserfaringer for at sikre kvaliteten i opgavevaretagelsen

Medarbejderne forventes at:

 • Opsøge, anvende og inddrage relevant viden og praksiserfaringer for at sikre kvaliteten i opgavevaretagelsen
 • Evaluere virkningen af undervisningen, herunder søge tegn på læring og give feedback for at kvalificere elevernes udbytte
 • Aktivt opsøge og inddrage faglig sparring i udviklingsarbejdet og opbygge delt viden om, hvad der virker i praksis

Se Faaborg Gymnasiums organisationsplan her

(+45) 62 61 89 10
post@faaborg-gym.dk
Ny elev?