FGs venner

Her på siden kan du læse om FGs venner.

Læs om FGs venner

Bliv medlem

Medlemskab af foreningen er gratis. Vil man at støtte foreningen økonomisk, gøres dette ved at indbetale det ønskede bidrag på kontonummer 7059 – 1606911 eller MobilePay nummer 115650.

Om Faaborg Gymnasiums Venner

Faaborg Gymnasiums venner er en forening, hvor forældre, gamle elever, lærere og andre med interesse for Faaborg Gymnasium kan blive medlemmer.

Formål

Foreningen yder økonomisk støtte til opgaver, hvor man ikke kan hente penge fra skolens driftsbudget – for eksempel til arrangementer og aktiviteter, som er til gavn for eleverne og skolen eller til enkelte elever i forbindelse med f. eks. studierejser.

Ansøgning

Er du elev på Faaborg Gymnasium, kan du ansøge om økonomisk støtte. Udfyld Blanket til ansøgning om støtte og aflever den i sekretariat på Faaborg Gymnasium.

Økonomi

Foreningens midler skaffes ved medlemsbidrag og overskud fra arrangementer – bl.a. Årsfesten og ‘Gamle elevers fest’. Foreningens skal hele tiden have en grundkapital på ca. 50.000 kr. – overskydende uddeles efter ansøgning.

Vedtægter

§1 Foreningens navn er ‘Faaborg Gymnasiums Venner’

§2 Foreningens formål er:

  • At virke som bindeled mellem medlemmerne og skolen
  • At yde økonomisk støtte til skolen eller den enkelte elev inden for områder, hvor det offentlige ikke eller kun i utilstrækkelig grad yder støtte.

§3 Som medlemmer kan optages nuværende og tidligere elevers forældre, tidligere elever, skolens lærere og alle, der interesserer sig for skolen og dens arbejde.

§4 Foreningens midler tilvejebringes gennem medlemskontingent, gaver og tilskud, samt gennem opsamling af overskud fra skolens officielle arrangementer. Kontingentformer og kontingentstørrelser fastsættes af generalforsamlingen.

§5 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i forårssemestret i forbindelse med et arrangement, hvortil medlemmerne er indbudt. På den ordinære generalforsamling aflægges beretning, og det reviderede regnskab forelægges. Endvidere vælges for 2 år ad gangen et/to bestyrelsesmedlemmer samt en revisor. Vedtagelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal.

§6 Bestyrelsen består af fire medlemmer:

  • Skolens rektor, som er født medlem
  • En af skolens lærere, valgt af lærerkollegiet for to år ad gangen
  • En af skolens studievejledere
  • Et medlem valgt af generalforsamlingen
  • Bestyrelsen vælger af sin midte formand, kasserer og sekretær.

§7 Bestyrelsen disponerer over foreningens midler. Foreningen tegnes udadtil af rektor efter samråd med formanden.

§8 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Foreningen midler skal, indtil der træffes bestemmelse om deres anvendelse, anbringes i et af Faaborgs pengeinstitutter.

§9 Til ændring af vedtægterne eller bestemmelse om foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet. Ved foreningens opløsning skal midlerne anvendes i overensstemmelse med vedtægternes §2.

Vedtaget på generalforsamlingen 11. maj 1993, §6 ændret på generalforsamlingen, april 2006.

Faaborg Gymnasiums Venners bestyrelse

Malene Bech Sørensen Formand ms@faaborg-gym.dk
Morten Østerlund Krog Rektor mk@faaborg-gym.dk
Janne Rendtorff Kasserer jr@faaborg-gym.dk
Anja Lund Studievejleder al@faaborg-gym.dk
(+45) 62 61 89 10
post@faaborg-gym.dk
Ny elev?