Studie- og ordensregler

Læs vores studie- og ordensregler her.

Skolens studie- og ordensregler

Studie- og ordensreglerne for Faaborg Gymnasium er vedtaget på baggrund af Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1338 af 9. december 2019 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser efter høring i skolens elevråd, bestyrelse og samarbejdsudvalg.

Studie- og ordensreglerne er gældende for elever, der går på Faaborg Gymnasium. De gælder primært i forbindelse med undervisningstiden, hvad enten denne foregår på skolen eller på ekskursioner, men de kan også bringes i anvendelse i situationer uden for undervisningstiden, når de pågældende indgår i sammenhænge, der kan identificere dem med skolen, eller den pågældende adfærd skønnes at have betydning for forhold på skolen.

Studie- og ordensreglerne har som overordnet formål at fremme studieaktiviteten samt bidrage til et positivt miljø, der fremmer elevernes indlæring. Reglerne skal understøtte skolens grundlæggende værdier om faglig og personlig udvikling, et godt socialt miljø og en demokratisk samværsform.

Eleverne orienteres af skolens ledelse om nærværende regler og om konsekvenserne af manglende overholdelse af reglerne. Det er en pligt for eleverne at holde sig orienteret om reglerne, som findes på skolens hjemmeside.

 

1. Ordensregler

Faaborg Gymnasium er et uddannelses- og arbejdssted for mange; den enkeltes adfærd har betydning for andres muligheder. Der skal derfor i alle sammenhænge udvises omtanke og hensyn til skolens funktion, inventar og materiel.

Eleverne skal i forholdet til andre udvise almindelig ordentlig adfærd, hvilket bl.a. indebærer at behandle andre med respekt, ligeværdighed og tolerance, således at skolen er et trygt sted at være. Ingen på Faaborg Gymnasium må udsættes for – eller udsætte andre for – nedværdigende eller krænkende behandling. Bemærk, at mobning både i og uden for skoletiden kan sanktioneres af skolen og således også kan omfatte elevernes digitale adfærd på f.eks. sociale medier, herunder videreformidling (deling) af en andens private forhold. Det gælder navnlig optagelser med et indhold, der kan krænke blufærdigheden eller andres personlige integritet. Se endvidere skolens anti-mobbestrategi her.

Det er ikke tilladt at optage samtaler med skolens personale uden samtykke. Mht. optagelser i forbindelse med eksamen: Se eksamensbekendtgørelsen.

Elever må ikke tilskynde eller påvirke til ekstreme eller fundamentalistiske holdninger og adfærd i strid med uddannelsesformålene eller anden adfærd, der kan fremme sådanne holdninger og sådan adfærd, herunder fremme social kontrol af andre elever i strid med uddannelsesformålene.

Eleverne har pligt til at efterkomme lærernes anvisninger, herunder de særlige regler, der i hvert enkelt tilfælde udarbejdes i forbindelse med ekskursioner.

Eleverne har ansvar for egne handlinger og er omfattet af de almindelige regler om erstatning. Det betyder, at den enkelte elev har erstatningspligt, hvis eleven ødelægger skolens ejendom eller genstande, der tilhører andre elever eller ansatte. Erstatningspligten er tilsvarende gældende på ekskursioner og andre undervisningsaktiviteter uden for skolen. Beskadigelse af bygninger, inventar og apparatur af enhver art skal straks meddeles til kontoret eller til pedelpersonalet.

Alle elever er forpligtede til at rydde op efter sig selv og at bidrage til, at skolen er præget af et rent miljø og god orden.

Reglerne omfatter også elevernes adfærd uden for skolen, dvs. adfærd som eleverne udviser i deres fritid, såfremt adfærden har indflydelse på undervisningsmiljøet på Faaborg Gymnasium.

Alkohol og rusmidler
Det er ikke tilladt at medbringe eller indtage nogen form for alkohol eller rusmidler i skoletiden eller at møde op på skolen i påvirket tilstand. Skolens ledelse kan i forbindelse med særlige arrangementer dispensere fra forbuddet mod indtagelse af alkohol. Reglerne for alkohol og rusmidler gælder også ved skolerelaterede aktiviteter uden for skolens område.

Se desuden gymnasiets alkoholpolitik her.

Rygning
Skolen er røgfri. Det ikke tilladt at ryge på skolens område, hverken inden- eller udendørs. Rygning er forbudt i undervisningstiden. Forbuddet gælder for alle typer af tobaksprodukter, herunder e-cigaretter og snus. Alle ansatte på skolen er med til at håndhæve reglerne og informere ledelse, hvis man oplever brud på reglen. Forbuddet gælder både ansatte og elever, og gælder også udenfor skolens område og i forbindelse med skolerelaterede aktiviteter.

Overtrædelse af rygeforbuddet ses som brud på studie-ordensreglerne. Gentagne overtrædelser medfører sanktioner, jf. afsnittet “Sanktioner” nedenfor.

Brug af mobiltelefoner
Eleverne skal til alle tider følge lærerens anvisninger ift. brugen af mobiltelefoner i timerne.

Skolen kan tilbageholde elevers private genstande, herunder mobiltelefon, computer og lignende jf. § 6 punkt 4 i bekendtgørelse nr. 1338 af 9. december 2019 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

Handel
Handel på skolens område er som udgangspunkt ikke tilladt. Skolens ledelse kan dog dispensere. Der må kun ophænges plakater på opslagstavlerne og kun efter tilladelse fra kontoret.

Spil
Spil om penge er ikke tilladt på skolen, hverken i undervisningen eller i pauserne. Det gælder både online spil og spil som fysisk finder sted på skolen. Overtrædelse medfører sanktioner, jf. afsnittet ”1.1 Sanktioner ved overtrædelse af ordensreglerne”

Bøger og andre undervisningsmidler
De bøger, eleverne får stillet til rådighed, skal behandles med omhu og være forsynet med tydeligt navn, klasse og årstal. Bortkommer en bog eller ødelægges den f.eks. ved tilskrivninger, skal bogen erstattes.

Erstatningsansvaret gælder også andre udleverede undervisningsmidler.

Undervisningsministeriet har bestemt, at eleverne anskaffer visse undervisningsmidler selv. Det gælder f.eks. lommeregner og ordbøger. Egenbetalingen udgør maximalt kr. 2500 for de tre år tilsammen.

Regler for brug af computere og netværk på skolen
Skolens netadgang stilles frit til rådighed for alle elever til brug ved skolearbejdet. Det forudsætter, at alle opfører sig fornuftigt og i øvrigt overholder skolens studie- og ordensregler ved brugen af disse. Det gælder generelt ved brugen af computere og andre devices på skolen, at skolens studie- og ordensregler skal overholdes.

Eksamen
Skolen udleverer en skriftlig orientering om reglerne for eksamen til alle elever. Eleverne har pligt til at sætte sig ind i disse regler og i de retningslinjer, skolen udarbejder f.eks. med hensyn til brug af it-udstyr.

Regler for adfærd på ekskursioner og studierejser
Studieture og ekskursioner er undervisning, der foregår uden for skolen og på sådanne ture har eleven pligt til:

 • At møde rettidigt til samtlige programpunkter og hjemkomsttidspunkter.
 • At deltage aktivt i de daglige programpunkter.
 • Studierejsens faglige indhold indgår i eksamenspensum, og aktiv deltagelse er derfor obligatorisk
 • At respektere regler for ro og orden på rejsen og på hotellet samt at følge lærerens anvisninger og påbud uden diskussion
 • At opføre sig som en god repræsentant for skolen og for sit land
 • At overholde skolens ordensregler for god opførsel
 • Ekskursioner er 100% alkoholfrie, derfor er indtagelse af alkohol ikke tilladt. Ved overtrædelse af alkoholreglerne, medfører dette, at eleven kan blive sendt hjem fra ekskursionen på egen regning og vil medføre sanktioner jf. skolens ordensregler.
 • Indtagelse og besiddelse af euforiserende stoffer af enhver art er forbudt og vil medføre øjeblikkelig hjemsendelse og sanktioner jf. skolens ordensregler.
 • At tegne en rejseforsikring

I forbindelse med studierejser til udlandet og flere dages ekskursioner i Danmark skriver eleven under på (og hvis eleven er under 18 år elevens forældre/værge), at man er indforstået med overholdelse af ovenstående regler.

Gæster
herunder fra demokratiske politiske organisationer er velkomne på Faaborg Gymnasium, når de overholder skolens regler som er:

 • Når besøget er bekræftet med dato og tidspunkt (som normalt er i frokostpausen kl. 11.30-12.00) sætter rektor besøget i skolens kalender
 • Gæsterne skal straks ved ankomsten præsentere sig på skolens kontor, så vi ved hvem vi har besøg af.
 • Gæsterne skal holde sig til det tildelte område i kantinen.
 • Besøg i undervisningen er kun tilladt efter forudgående aftale med pågældende lærer.
 • Gæsterne skal rydde op efter sig i alle fællesområder, dvs. ikke efterlade løbesedler eller andet på gulv eller på borde. Politiske organisationer kan aflevere løbesedler på kontoret til ophængning på ”den politiske opslagstavle i kantinen”
 • Det er ikke tilladt at sætte plakater op uden forudgående aftale med ledelsen.

Sanktioner ved overtrædelse af ordensreglerne

Ved mindre overtrædelser af studie- og ordensreglerne kan Faaborg Gymnasium mundtligt eller skriftligt give eleven en pædagogisk tilrettevisning. I andre tilfælde kan skolen give eleven en skriftlig advarsel. En skriftlig advarsel bortfalder normalt efter et år, medmindre andet fremgår af den konkrete afgørelse i den enkelte sag. Advarsler, som er givet til en elev, der har begået, medvirket eller tilskyndet til snyd og lignende uretmæssig adfærd, bortfalder dog normalt ikke.

Finder skolens rektor, at en pædagogisk tilrettevisning ikke er en tilstrækkelig reaktion over for en elev, kan følgende sanktioner iværksættes også iværksættes:

 1. Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter.
 2. Midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil 10 skoledage. Institutionen registrerer i givet fald elevens fravær under udelukkelsen som fravær.
 3. Forbud mod, at eleven i en nærmere bestemt periode medbringer og anvender nærmere bestemte private genstande eller typer af genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmiddel, under sit ophold på Faaborg Gymnasium, når og i den udstrækning dette er ordensmæssigt eller pædagogisk begrundet.
 4. Tilbageholdelse i normalt højst et døgn af en eller flere af elevens private genstande, herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmidler. Overtrædelse af skolens regler angående mobiltelefoner kan resultere i fratagelse af mobiltelefonen i resten af dagen. Læreren afleverer da mobilen på kontoret med en seddel der angiver elevnavn og klasse.
  På kontoret bliver mobilen opbevaret forsvarligt, og eleven kan efterfølgende hente mobilen på kontoret. Institutionens iværksættelse af en tilbageholdelse forudsætter, at eleven afleverer genstanden til institutionen. Eleven er forpligtet til umiddelbart at aflevere den eller de genstande, som institutionen har besluttet at tilbageholde, til institutionen.
  Hvis eleven ikke opfylder denne forpligtelse, kan institutionen træffe beslutning om at iværksætte en relevant sanktion herfor. Dette fritager dog ikke eleven fra pligten til at aflevere genstanden.
 5. Henvisning af eleven til at aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år, uanset om eleven bliver udtrukket til at aflægge prøve i faget eller fagene. Dette gælder navnlig ved alvorlig eller gentagen snyd eller lignende uretmæssig adfærd. Institutionen træffer så vidt muligt afgørelse herom senest en måned før offentliggørelsen af den årlige plan for prøvernes afholdelse. Institutionen giver ikke afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i det pågældende fag eller fagene, og allerede givne afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i faget eller fagene bortfalder.
 6. Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis institutionen træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin. Institutionen træffer så vidt muligt afgørelse herom senest en måned før offentliggørelsen af den årlige plan for prøvernes afholdelse.
 7. Bortvisning fra institutionen og overflytning til en anden institution eller en afdeling af institutionen med henblik på, at eleven gennemfører sin uddannelse der. Overflytning til en anden institution sker efter forudgående aftale mellem den afgivende og den modtagende institution. Hvis eleven har tilsagn om overflytning til en anden bestemt institution, som eleven ønsker at overflytte til, hvis eleven bliver bortvist fra sin institution, træffer den afgivende institution beslutning om overflytning af eleven til denne institution. Institutionen kan kun træffe beslutning om denne sanktion, hvis den ikke tidligere i elevens gymnasiale uddannelsesforløb er anvendt over for eleven.
 8. Bortvisning (udskrivning) fra uddannelsen.

Som led i behandlingen af en sag efter dette regelsæt kan Faaborg Gymnasium beslutte at hjemsende den pågældende elev midlertidigt eller at begrænse elevens adgang til institutionen midlertidigt, mens sagen undersøges nærmere.

Midlertidig hjemsendelse eller midlertidig begrænset adgang til institutionen er muligt i følgende situationer:

 1. Situationer, hvor det anses for påkrævet af hensyn til den almindelige retsbevidsthed på institutionen om overholdelsen af institutionens studie- og ordensregler. Dette kan f.eks. være tilfældet når det er anmeldt til politiet, at eleven har foretaget en voldelig, truende eller i øvrigt ulovlig handling, som kan have direkte betydning for ordenen og samværet på institutionen, og som i givet fald vil kunne medføre en permanent bortvisning.
 2. Situationer, hvor det anses for påkrævet for at opretholde ordenen og samværet på institutionen og andre elevers og ansattes deltagelse i undervisningen.

Betingede sanktioner
Faaborg Gymnasium kan træffe afgørelse om, at en konkret sanktion alene iværksættes, såfremt eleven overtræder reglerne igen inden for en nærmere bestemt periode.

Faaborg Gymnasium kan også fastsætte vilkår for en betinget sanktion, som er pædagogisk begrundet, for eksempel:

 1. Inden en nærmere frist udbedrer eleven skadevirkningerne som følge af elevens overtrædelse af studie- og ordensreglerne.
 2. Inden en nærmere frist gennemfører eleven på en tilfredsstillende måde nærmere bestemte aktiviteter og lignende, som er egnede til at forebygge, at eleven gentager det skete eller andre relevante overtrædelser af studie- og ordensreglerne, eller egnede til, at eleven og eventuelt forurettede elever, ansatte eller andre gennem mægling bliver forligt eller forsonet.

 

2. Studieregler

Aktiv deltagelse i undervisningen
Den daglige undervisning er normalt placeret mellem kl. 8.10 og kl. 15.20, og eleverne skal være til rådighed for undervisning inden for dette tidsrum. Ændringer, der forlænger det normale skema, varsles mindst en uge i forvejen.

Eleverne har pligt til at møde til undervisningen (herunder fællestimer, introforløb og andre aktiviteter, som eleverne indkaldes til af skolen, fx morgensamlinger og studievejledning).
Eleverne har pligt til at møde forberedte til undervisningen og til at deltage aktivt i denne.
Eleverne har herunder pligt til at deltage i virtuel undervisning samt til at deltage i anden undervisning, som f.eks. selvstændigt opgave- og projektarbejde efter lærerens anvisning.
Eleverne har pligt til at aflevere skriftlige opgaver til den fastsatte tid, og opgaverne skal godkendes med hensyn til omfang og kvalitet. Med kvalitet menes her, at eleven har bestræbt sig på at besvare alle dele af opgaven.

Eleverne har pligt til at deltage i terminsprøver, årsprøver o. lign. efter skolens bestemmelse. Eleverne har pligt til at deltage i faglige ekskursioner, studieture mv. efter de bestemmelser, skolen og Undervisningsministeriet har opstillet. Evt. fritagelse skal godkendes af rektor, og anden form for undervisning træder i stedet. I øvrigt har eleverne pligt til at oplyse skolen om der er særlige forhold f.eks. af helbredsmæssig art, der kan have betydning for ekskursionen eller studierejsen.

Elever, der pga. handicap, andre funktionsvanskeligheder eller af andre grunde ikke kan deltage i hele undervisningen i et eller flere fag, kan efter anmodning blive fritaget for dele af undervisningen efter rektors konkrete vurdering. Strækker anmodningen om fritagelse sig over mere end fire uger, vil skolen normalt afkræve eleven en lægeerklæring. Udgiften hertil afholdes af eleven.

Skærmpolitik
På Faaborg Gymnasium ønsker vi, at vores elever er fokuserede på deres læring, deres klassekammerater, lærerne og at de i mindre grad giver deres skærme opmærksomhed. I undervisningen bruges naturligvis skærme, men mobilerne anvendes kun i de tilfælde, hvor det giver mening i undervisningen. Det betyder også, at vi har meget klare regler for brugen af mobiler i løbet af undervisningstiden.

I de første to uger af introperioden i 1.g indsamles elevernes mobiler af lærere hver morgen og hver eftermiddag. Eleverne må have dem i frokostpausen. På introturen og studieretningsturen i 1.g opbevares alle elevers telefoner hos lærerne og de får dem retur ved turen afslutning.

Efter den første periode i 1.g og for hele 2. og 3.g gælder det, at telefoner ikke accepteres hverken i klasserummet eller ved gruppearbejde. Telefonen skal opbevares i tasken. Hvis en elev har telefonen fremme eller ikke har den på lydløs og uden vibration, inddrages de af læreren og gives enten tilbage ved modulets afslutning (hvis de opbevares af læreren) eller ved skoledagens afslutning (hvis de afleveres på kontoret).

Derudover gælder det, at alle moduler stater med, at computerskærme er slået helt ned, indtil læreren siger andet, så man får en fælles start, hvor man giver hinanden opmærksomhed i klasselokalet.

Kommer en elev for sent, afleverer denne straks sin slukkede telefon til læreren, som så lægger den op på kontoret, når modulet er ovre.

Snyderi ved skriftlige afleveringer og prøver
Som elev er det dit ansvar at undgå enhver form for snyd. Snyd er, hvis man til eksamen og ved prøver giver eller får hjælp af andre eller benytter hjælpemidler, der ikke er tilladt. Snyd er også, hvis man helt eller delvist skriver af eller omformulerer en andens tekst uden tydelig kildeangivelse. Det gælder såvel for prøver og eksamen som ved skriftlige opgaver afleveret i løbet af året.

Skolen kan vælge at benytte software til logning af elevers adfærd på nettet i forbindelse med prøver i undervisningen, interne prøver samt ved eksamen.

Snyd betragtes som et alvorligt brud på skolens studie- og ordensregler og sanktioneres herefter.

Hvis eleven har snydt til eksamen, kan skolen beslutte enten at vurdere besvarelsen til karakteren   -3 eller at bortvise eleven fra prøven. Ny prøve kan først aflægges ved følgende ordinære eksamenstermin. Dette følger af §7 i Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser.

Snyd i forbindelse med skriftlige afleveringer eller interne prøver medfører sanktioner. En sanktion for snyd med skriftlige afleveringer eller interne prøver bliver ikke automatisk forældet hen over en sommerferie, sådan som det er tilfældet med en advarsel ved forsømmelser.

Får en lærer mistanke om snyd, tager læreren en samtale med eleven. Har læreren efter samtalen stadig en begrundet mistanke om snyd sker følgende:

 • Hvis der er tale om en meget begrænset del af opgaven, betragtes det som uhensigtsmæssig brug af kilder, og det påvirker bedømmelsen af opgaven i negativ retning. I øvrige tilfælde kommer eleven til en samtale med rektor, og opgaven betragtes som ikke afleveret og er dermed en forsømmelse. Der gives samtidigt en pædagogisk tilrettevisning og indkaldes til samtale med rektor.
 • Anden gang eleven tages i plagiat, gives eleven skriftlig advarsel og indkaldes til møde. Hvis eleven er under 18, indkaldes forældre/værger. Den tredje gang eleven tages i plagiat, henvises eleven til at aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år, og i grove tilfælde bortvises eleven.

Fravær og fraværsregistrering
Vi skal hjælpe eleverne med at få mest mulig ud af undervisningen og det skriftlige arbejde. Det gør vi ved at opstille klare retningslinjer for tilstedeværelse og afleveringsfrister. Al fravær er som udgangspunkt fravær og derfor uacceptabelt og alle opgaver skal altid afleveres rettidigt.

I hvert modul registreres din tilstedeværelse med 0%, 50% eller 100%. Det er læreren der skønner hvilke af ovennævnte fraværsprocenter en forsømmelse svarer til.

Registreringen sker for alle lektioner senest ved slutningen af det aktuelle modul. Eleven kan selv se den aktuelle status for fremmøde / fravær. Såfremt eleven ikke er enig i de registrerede forsømmelser, skal pågældende henvende sig til den relevante lærer som ved fejl kan ændre fraværsregistreringen.

Regler omkring aflevering af skriftlige opgaver
Opgaver skal altid afleveres til den fastsatte tid. Afleveres en opgave for sent medfører dette 100% fravær. Afleveres blankt dokument medfører dette også 100% fravær.

Enhver lærer kan lave separate aftaler om afleveringer ved eksempelvis elevers sygdom eller anden relevant årsag/grund. Eleven skal kontakte læreren i god tid inden afleveringsfristen, hvis udskydelse er nødvendig.

Elever, der ikke har afleveret opgaver rettidigt, skal udarbejde manglende besvarelser i næstkommende lektion. Læreren fastsætter tidsrammen, og fraværet fjernes ikke. Lærere skal forholde sig til for sent afleveret materiale og dette indgår i vurderingsgrundlaget for de skriftlige standpunkts- og årskarakterer.

Sanktioner

Vejledere følger elevers fravær tæt og mødes månedligt med uddannelsesleder og studiesekretær, hvor elevers fravær drøftes og eventuelle sanktioner aftales.

Sanktioner indføres og udfases efter skøn fra ovenstående og der tages individuelle hensyn. Ved fravær kan dokumentation kræves.

Mulige sanktioner

 • Pædagogisk tilrettevisning. Brev udsendes til elev/forældre. Samtale med elevens studievejleder.
 • Skr. advarsel: Ved fortsat vedvarende fravær. Der udsendes brev til elev/forældre med invitation til samtale med uddannelsesleder/vejledere.
 • Fratagelse af SU: Ved fortsat vedvarende fravær. Fratagelse af retten til at modtage SU. Der udsendes brev til elev/forældre med invitation til samtale med uddannelsesleder/vejledere. UU inviteres til samtalen, da eleven skønnes som frafaldstruet.
 • Særlige vilkår: Ved fortsat vedvarende fravær. Der udsendes brev til elev/forældre med invitation til samtale med uddannelsesleder/vejledere. UU inviteres til samtalen, da eleven skønnes som frafaldstruet. Sanktion kan kun gives frem til 1/4.
 • Fratagelse af retten til oprykning. Ved fortsat vedvarende fravær Der udsendes brev til elev/forældre med invitation til samtale med uddannelsesleder/vejledere. UU inviteres til samtalen, da eleven skønnes som frafaldstruet. Denne sanktion gælder kun i 1. og 2.g.
 • Bortvisning: Ved fortsat vedvarende fravær. Der er mulighed for at blive selvstuderende uden ret til at følge undervisningen (Kun 3.g). Der udsendes brev til elev/forældre med invitation til samtale med uddannelsesleder/vejledere. UU inviteres til samtalen.

Det er endvidere muligt at henvise elever, der har modtaget skr. advarsel, til at aflægge eksamen i enkelte afsluttende fag, uanset om eleven udtrækkes til at aflægge prøve i dette/disse fag. Det kan ska hvis fraværet i disse fag er højt eller hvis der har været tale om alvorlig eller gentagen snyd fx ved interne prøver.

Mht. bortfald af sanktioner henvises § 6 i bekendtgørelse nr. 1338 af 9. december 2019 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

I tilfælde af højt fravær kan det være relevant at bede elever om lægeerklæring som underbygning af fraværsårsager. Udgiften til lægeerklæringen afholdes af eleven selv.

Oprykning til næste klassetrin
Faaborg gymnasium har mulighed for at nægte en elev oprykning til næste klassetrin i overensstemmelse med § 12 i bekendtgørelse nr. 1338 af 9. december 2019 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser

En elev kan nægtes oprykning hvis vedkommende ikke har deltaget i eksaminer, herunder interne prøver, samt at eleven ikke har deltaget eller ikke fået tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Ved skoleårets slutning vurderes den enkelte elevs standpunkt og udbytte af undervisningen.

Hvis eleven har deltaget i eksaminer, interne prøver har vedkommende krav på oprykning, når der er opnået mindst 2,0 i gennemsnit af de karakterer, som er opnået ved afslutningen af skoleåret. Det drejer sig om standpunktskarakterer (årskarakterer) i fag som eleven viderefører og i afsluttende fag, og det drejer sig om årets eksamener og årsprøver.

Hvis en elev ikke har opnået mindst 2,0 i gennemsnit ved afslutningen af skoleåret, kan eleven nægtes oprykning, hvis det vurderes, at eleven på baggrund af den løbende evaluering ikke har fået tilstrækkeligt udbytte af undervisningen.

Eleven skal have mulighed for at udtale sig, før rektor træffer den endelige beslutning om manglende oprykning.

Klageadgang
Elever (og forældre, hvis eleven er under 18 år) kan klage over institutionens afgørelse mht. sanktioner i forbindelse med studie- og ordensreglerne eller med hensyn til nægtet oprykning. Der henvises til klagefrister i § 13 i bekendtgørelse nr. 1338 af 9. december 2019 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

Ikrafttræden
Studie- og ordensreglerne træder i kraft 1. januar 2024 og er gældende for alle skolens elever.

Henvendelse vedr. ordensregler til rektor.

 

Bilag 1. Anti mobbe-strategi Faaborg Gymnasium

Formål

Elever på Faaborg Gymnasium skal leve op til skolens værdier, som de fremgår af skolens studie-ordensregler. Som elev på skolen skal man deltage i skolens fællesskab og opføre sig med respekt og tolerance. Elevernes trivsel er en forudsætning for læring, og alle skal være glade for og trygge ved at være i skole.

Formålet med denne anti mobbe-strategi er at sikre et godt læringsmiljø og forebygge mobning, herunder digital mobning både på skolen og i fritiden. Faaborg Gymnasium tolerer ikke mobning i nogen form. Mobning er et fælles problem, som alle på skolen har et ansvar for at forebygge og reagere på. Mobning er ofte et klassefænomen, der opstår af dårlige klassekulturer. I grovere og krænkende tilfælde kontaktes myndighederne.

Definition af mobning

Mobning foregår i og omkring et gruppefællesskab både off- og online, hvor flere personer har mere eller mindre synlige og skiftende roller, og hvor den mobbede person er nødt til at være. En person er mobbet, når personen gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer. Mobning er ikke altid en bevidst handling.

Udstødelseshandlinger i forbindelse med mobning bærer præg af eksklusion eller fornedrelse.

Ofte er der tale om systematisk udelukkelse, der f.eks. kan komme til udtryk ved, at det er den samme person, der er offer for handlingerne, hvilket kan føre til en stærk følelse af eksklusion og nedgørelse.

Mobning kan tage mange former:

 • Verbalt: fx øgenavne, grimme eller sårende bemærkninger
 • Socialt: fx at andre vender øjne af eleven, hvisken, tavshed eller at eleven bliver holdt uden for fællesskabet
 • Materielt: fx eleven får ødelagt sine ting
 • Psykisk: fx eleven bliver truet eller tvunget til noget, usynliggjort i klassen
 • Fysisk: fx direkte forfølgelse eller at eleven bliver slået eller sparket.

Digital mobning

Digital mobning kan være sværere at opdage, den er mere anonym, og rollerne kan være mere uklare. Digital mobning dækker over krænkende, nedværdigende og ekskluderende handlinger, som børn og unge udsættes for gennem sociale medier eller via fx SMS. Den adskiller sig fra den ikke-digitale mobning, da den også kan foregå uden for skoletiden.

Eksempler på digital mobning er:

 • At lægge eller dele krænkende eller diskriminerende tekst eller billeder på sociale medier
 • At udelukke bestemte personer fra sociale fora fx en klassegruppe på facebook
 • Hvis en gruppe bevidst ignorerer eller kommer med negativ feedback på bestemte personers opslag

Faaborg Gymnasium forpligter sig til:

Ledelse og alle medarbejdere

 • Sikre kendskab til skolens antimobbestrategi
 • Gennemføre de lovpligtige undersøgelser af undervisningsmiljøet (ETU)
 • Gensidig information ved oplevelse af konkrete problemer – ikke tøve med at tage en snak med ledelsen, hvis man fornemmer noget

Klasseteam og lærere

 • Have opmærksomhed på klassens og enkelt elevers trivsel
 • Ved skolestart drøftes, hvad god klasserumskultur er, og hvordan man sikrer trivsel og undgår konflikter og mobning; gennemgå antimobbestrategien i klassen.

Forventninger til eleverne:

 • Alle siger fra over for mobning
 • Respekt og tolerance for menneskers forskellighed; der skal være plads til alle i klassefællesskabet
 • Ingen deler billeder uden samtykke
 • Ingen deler nøgenbilleder
 • Alle opretholder en god tone, også på de sociale medier – man skriver kun noget, man også ville kunne sige ansigt til ansigt
 • Inddrag lærere og ledelse ved den mindste mistanke om mobning

  Handleplan

Hvis en medarbejder på skolen får en henvendelse angående mobning eller selv observerer mobning, tager vedkommende straks kontakt til nærmeste leder og sammen vurderer de, om der er tale om mobning og hvilket forløb der skal igangsættes. Derudover drøftes det hvem der er tovholder i den pågældende sag.

 • Alle parter omkring skolen (medarbejdere og elever) har en forpligtelse til at bringe enhver form for mobning frem i lyset og medvirke til løsning af problemet.
 • I mobbesager udarbejdes der en handleplan. Elementer i en sådan handleplan kan være:
  • Møde med klassens lærere/klasseteamet
  • Møde med mobbeoffer og forældre
  • Samtale mellem mobbeoffer og mobber
  • Orientering af klassen
  • Samtale i klassen om, hvordan lignende episoder kan forhindres
 • Da digital mobning kan foregå over døgnets 24 timer, må der i de tilfælde, hvor der er tale om digital mobning, foretages en vurdering af, hvor ansvaret for indsatser og koordinering i første omgang ligger. Skolen indgår gerne i en dialog i forhold til at placere ansvaret
 • Hvis en elev har kendskab til eller føler sig udsat for mobning kan denne trygt henvende sig til lærere, mentorer, studievejledere eller ledelsen.

Sanktionering

Eventuel sanktionering vil kunne ske efter Faaborg Gymnasium gældende Studie-ordensregler.

 

Bilag 2. Politik vedr. alkohol og euforiserende stoffer på Faaborg Gymnasium

Euforiserende stoffer Indtagelse af euforiserende stoffer som f.eks. hash, amfetamin og kokain er ulovligt og indebærer en stor sundhedsrisiko med fare for bl.a. fysisk og psykisk afhængighed. Derfor har vi følgende regler:

 • På skolens område og ved alle arrangementer i skolens regi som f.eks. fester, ekskursioner, hytteture og studieture er det forbudt at være påvirket af eller at indtage, besidde, sælge og videregive enhver form for euforiserende stoffer.
 • Elever og eventuelle gæster, der vurderes at være påvirkede af euforiserende stoffer, kan uden yderligere grund nægtes adgang til fester mv., ligesom elever kan hjemsendes fra studieture af samme grund.

Sanktioner

Ved overtrædelse af forbuddet mod euforiserende stoffer vil rektor iværksætte én eller flere af de sanktioner, der fremgår af § 7 i bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Elever, der overtræder forbuddet, vil som udgangspunkt blive midlertidigt udelukket fra undervisningen med efterfølgende samtale om vilkår for genoptagelse af skolegangen. I gentagelsestilfælde eller ved særlig grove overtrædelser af forbuddet (som f.eks. salg af euforiserende stoffer) kan bortvisning komme på tale. Der henvises i øvrigt til det, der er anført nedenfor om sanktioner ved overtrædelse af skolens studie- og ordensregler.

Alkohol

Skolen ønsker at bidrage til at fremme ansvarlige alkoholvaner og forebygge alkoholmisbrug. Derfor har vi den helt overordnede regel, at der ikke må indtages alkohol på skolens område, med mindre rektor har givet særlig tilladelse hertil. Særlig tilladelse vil som regel blive givet ved elevfester, koncerter, caféaftener mv. Vi ønsker med vores alkoholpolitik at skabe de bedst mulige rammer for alle elever på skolen, så der kan skabes et godt undervisningsmiljø. Derfor har vi følgende supplerende regler:

 1. Eleverne må ikke indtage alkohol i skoletiden.
 2. Eleverne må ikke møde påvirkede af hverken alkohol eller andre former for rusmidler, jfr. ovenstående om euforiserende stoffer.
 3. Ved fredagscaféer er der begrænsning på antallet af øl mv., der må indtages.
 4. Der må kun udskænkes sodavand, øl med en alkoholstyrke på max 5 % (eller andre alkoholiske drikke med en tilsvarende alkoholprocent som f.eks. breezers) ved skolens almindelige fester, og derudover bordvin ved særlige arrangementer.
 5. Eleverne må ikke medbringe egne drikkevarer.
 6. Der er ikke udskænkning af alkohol til elever på dage, hvor der er skolegang den efterfølgende dag
 7. Skolen forbeholder sig ret til at nægte elever adgang til elevfester, hvis de er synligt berusede, når de ankommer.
 8. Udskænkning af alkohol til elever sker under voksenopsyn. Hvis en elev er blevet for beruset, nægtes vedkommende yderligere udskænkning og om nødvendigt tilkaldes familie eller pårørende. 9. Studieture, ekskursioner o.lign. er undervisning, der er forlagt til et andet sted. På disse ture må der derfor ikke indtages alkohol, ligesom indtagelse af andre rusmidler også er forbudt.

Sanktioner

Ved overtrædelse af reglerne om alkohol kan rektor iværksætte én eller flere af de sanktioner, der fremgår af § 7 i bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og som er beskrevet i skolens studie- og ordensregler. For så vidt angår spørgsmålet om sanktioner ved overtrædelse af de øvrige regler (punkt 1-9) henvises til det, der er anført nedenfor om sanktioner ved overtrædelse af skolens studie- og ordensregler.

Vedtaget i bestyrelsen, 12.3.2012, enkelt ændring vedr. alkohol på studieture vedtaget i bestyrelsen 23.03.2022

 

Hent som PDF her.
(+45) 62 61 89 10
post@faaborg-gym.dk
Ny elev?