Studie- og ordensregler

Læs vores studie- og ordensregler her.

Skolens studie- og ordensregler

Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd.

Studie- og ordensreglerne er gældende for elever, der går på Faaborg Gymnasium. De gælder primært i forbindelse med undervisningstiden, hvad enten denne foregår på skolen eller på ekskursioner, men de kan også bringes i anvendelse i situationer uden for undervisningstiden, når de pågældende indgår i sammenhænge, der kan identificere dem med skolen, eller den pågældende adfærd skønnes at have betydning for forhold på skolen.

Studie- og ordensreglerne har som overordnet formål at fremme studieaktiviteten samt bidrage til et positivt miljø, der fremmer elevernes indlæring. Reglerne skal understøtte skolens grundlæggende værdier om faglig og personlig udvikling, et godt socialt miljø og en demokratisk samværsform.

Eleverne skal orienteres af skolens ledelse om nærværende regler og om konsekvenserne af manglende overholdelse af reglerne. Det er en pligt for eleverne at holde sig orienteret om reglerne.

 

1. Regler for orden og samvær

Faaborg Gymnasium er et uddannelses- og arbejdssted for mange; den enkeltes adfærd har betydning for andres muligheder. Der skal derfor i alle sammenhænge udvises omtanke og hensyn til skolens funktion, inventar og materiel.

Eleverne skal i forholdet til andre udvise almindelig ordentlig adfærd, hvilket bl.a. indebærer at behandle andre med respekt, ligeværdighed og tolerance, således at skolen er et trygt sted at være. Ingen på Faaborg Gymnasium må udsættes for – eller udsætte andre for – nedværdigende eller krænkende behandling. Bemærk, at mobning både i og uden for skoletiden kan sanktioneres af skolen og således også kan omfatte elevernes digitale adfærd på fx sociale medier, herunder videreformidling (deling) af en andens private forhold. Det gælder navnlig optagelser med et indhold, der kan krænke blufærdigheden eller andres personlige integritet.

Det er ikke tilladt at optage samtaler med skolens personale uden samtykke. Mht. optagelser i forbindelse med eksamen: Se eksamensbekendtgørelsen.

Elever må ikke tilskynde eller påvirke til ekstreme eller fundamentalistiske holdninger og adfærd i strid med uddannelsesformålene eller anden adfærd, der kan fremme sådanne holdninger og sådan adfærd, herunder fremme social kontrol af andre elever i strid med uddannelsesformålene.

Eleverne har pligt til at efterkomme lærernes anvisninger, herunder de særlige regler, der i hvert enkelt tilfælde udarbejdes i forbindelse med ekskursioner.

Eleverne har ansvar for egne handlinger og er omfattet af de almindelige regler om erstatning. Det betyder, at den enkelte elev har erstatningspligt, hvis han/hun ødelægger skolens ejendom eller genstande, der tilhører andre elever eller ansatte. Erstatningspligten er tilsvarende gældende på ekskursioner og andre undervisningsaktiviteter uden for skolen. Beskadigelse af bygninger, inventar og apparatur af enhver art skal straks meddeles til kontoret eller til pedelpersonalet.

Alle elever er forpligtede til at rydde op efter sig selv og at bidrage til, at skolen er præget af et rent miljø og god orden.

Alkohol og rusmidler
Det er ikke tilladt at medbringe eller indtage nogen form for alkohol eller rusmidler i skoletiden eller at møde op på skolen i påvirket tilstand. Skolens ledelse kan i forbindelse med særlige arrangementer dispensere fra forbuddet mod indtagelse af alkohol. Reglerne for alkohol og rusmidler gælder også ved skolerelaterede aktiviteter uden for skolens område.

Se desuden gymnasiets alkoholpolitik i dette dokument.

Rygning
Skolen er røgfri. Det ikke tilladt at ryge på skolens område, hverken inden- eller udendørs.

Rygning er forbudt i undervisningstiden. Forbuddet gælder for alle typer af tobaksprodukter, herunder e-cigaretter og snus. Alle ansatte på skolen er med til at håndhæve reglerne og informere ledelse, hvis man oplever brud på reglen. Forbuddet gælder både ansatte og elever, og gælder også udenfor skolens område og i forbindelse med skolerelaterede aktiviteter.

Overtrædelse af rygeforbuddet ses som brud på studie-ordensreglerne. Gentagne overtrædelser medfører sanktioner, jf. afsnittet “Sanktioner” nedenfor.

Brug af mobiltelefoner
Eleverne skal til alle tider følge lærerens anvisninger ift. brugen af mobiltelefoner i timerne.

Skolen kan tilbageholde elevers private genstande, herunder mobiltelefon, computer og lignende jf. § 6 punkt 4 i bekendtgørelse nr. 1338 af 9. december 2019 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

Handel
Handel på skolens område er som udgangspunkt ikke tilladt. Skolens ledelse kan dog dispensere. Der må kun ophænges plakater på opslagstavlerne og kun efter tilladelse fra kontoret.

Spil
Spil om penge er ikke tilladt på skolen, hverken i undervisningen eller i pauserne. Det gælder både online spil og spil som fysisk finder sted på skolen. Overtrædelse medfører sanktioner, jf. afsnittet ’Sanktioner nedenfor’.

Bøger og andre undervisningsmidler
De bøger, eleverne får stillet til rådighed, skal behandles med omhu og være forsynet med tydeligt navn, klasse og årstal. Bortkommer en bog eller ødelægges den f.eks. ved tilskrivninger, skal bogen erstattes.

Erstatningsansvaret gælder også andre udleverede undervisningsmidler.

Undervisningsministeriet har bestemt, at eleverne anskaffer visse undervisningsmidler selv. Det gælder f.eks. lommeregner og ordbøger. Egenbetalingen udgør maximalt kr. 2500 for de tre år tilsammen.

Regler for brug af computere og netværk på skolen
Skolens computere og netadgang stilles frit til rådighed for alle elever til brug ved skolearbejdet. Det forudsætter, at alle opfører sig fornuftigt og i øvrigt overholder love og regler for brugen. Det er en betingelse for brugen af skolens maskiner, at eleven har sat sig ind i de særlige regler, der gælder for brugen af maskinerne og netværket. 1g-eleverne orienteres ved skoleårets begyndelse særskilt om disse regler.

Eksamen
Skolen udleverer en skriftlig orientering om reglerne for eksamen til alle elever. Eleverne har pligt til at sætte sig ind i disse regler og i de retningslinjer, skolen udarbejder f.eks. med hensyn til brug af edb-udstyr.

 

2. Studieregler

Aktiv deltagelse i undervisningen
Den daglige undervisning er normalt placeret mellem kl. 8.10 og kl. 15.20, og eleverne skal være til rådighed for undervisning inden for dette tidsrum. Ændringer, der forlænger det normale skema, varsles mindst en uge i forvejen.

Eleverne har pligt til at møde til undervisningen (herunder fællestimer, introforløb og andre aktiviteter, som eleverne indkaldes til af skolen, fx morgensamlinger og studievejledning).

Eleverne har pligt til at møde forberedte til undervisningen og til at deltage aktivt i denne.

Eleverne har herunder pligt til at deltage i virtuel undervisning samt til at deltage i anden undervisning, som f.eks. selvstændigt opgave- og projektarbejde efter lærerens anvisning.

Eleverne har pligt til at aflevere skriftlige opgaver til den fastsatte tid, og opgaverne skal godkendes med hensyn til omfang og kvalitet. Med kvalitet menes her, at eleven har bestræbt sig på at besvare alle dele af opgaven.

Eleverne har pligt til at deltage i terminsprøver, årsprøver o. lign. efter skolens bestemmelse.

Eleverne har pligt til at deltage i faglige ekskursioner, studieture mv. efter de bestemmelser, skolen og Undervisningsministeriet har opstillet. Evt. fritagelse skal godkendes af rektor, og anden form for undervisning træder i stedet. I øvrigt har eleverne pligt til at oplyse skolen om der er særlige forhold f.eks. af helbredsmæssig art, der kan have betydning for ekskursionen eller studierejsen.

Elever, der pga. handicap, andre funktionsvanskeligheder eller af andre grunde ikke kan deltage i hele undervisningen i et eller flere fag, kan efter anmodning blive fritaget for dele af undervisningen efter rektors konkrete vurdering. Strækker anmodningen om fritagelse sig over mere end fire uger, vil skolen normalt afkræve eleven en lægeerklæring. Udgiften hertil afholdes af eleven.

Skærmpolitik
På Faaborg Gymnasium ønsker vi, at vores elever er fokuserede på deres læring, deres klassekammerater, lærerne og at de i mindre grad giver deres skærme opmærksomhed. I undervisningen bruges naturligvis skærme, men mobilerne anvendes kun i de tilfælde, hvor det giver mening i undervisningen. Det betyder også, at vi har meget klare regler for brugen af mobiler i løbet af undervisningstiden.

I de første to uger af introperioden i 1.g indsamles elevernes mobiler af læreren[1] hver morgen og hver eftermiddag. Eleverne må have dem i frokostpausen. På introturen og studieretningsturen i 1.g opbevares alle elevers telefoner hos lærerne og de får dem retur ved turen afslutning.

Efter den første periode i 1.g og for hele 2. og 3.g gælder det, at telefoner ikke accepteres hverken i klasserummet eller ved gruppearbejde. Telefonen skal opbevares i tasken. Hvis en elev har telefonen fremme eller ikke har den på lydløs og uden vibration, inddrages de af læreren og gives enten tilbage ved modulets afslutning (hvis de opbevares af læreren) eller ved skoledagens afslutning (hvis de afleveres på kontoret).

Derudover gælder det, at alle moduler stater med, at computerskærme er slået helt ned, indtil læreren siger andet, så man får en fælles start, hvor man giver hinanden opmærksomhed i klasselokalet.

[1] Kommer en elev for sent, afleverer denne straks sin slukkede telefon til læreren, som så lægger den op på kontoret, når modulet er ovre.

Snyderi ved skriftlige afleveringer og prøver
Som elev er det dit ansvar at undgå enhver form for snyd. Snyd er, hvis man til eksamen og ved prøver giver eller får hjælp af andre eller benytter hjælpemidler, der ikke er tilladt. Snyd er også, hvis man helt eller delvist skriver af eller omformulerer en andens tekst uden tydelig kildeangivelse. Det gælder såvel for prøver og eksamen som ved skriftlige opgaver afleveret i løbet af året.

Skolen kan vælge at benytte software til logning af elevers adfærd på nettet i forbindelse med prøver i undervisningen, interne prøver samt ved eksamen.

Snyd betragtes som et alvorligt brud på skolens studie- og ordensregler og sanktioneres herefter.

Hvis eleven har snydt til eksamen, kan skolen beslutte enten at vurdere besvarelsen til karakteren -3 eller at bortvise eleven fra prøven. Ny prøve kan først aflægges ved følgende ordinære eksamenstermin. Dette følger af § 7 i Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser.

Snyd i forbindelse med skriftlige afleveringer eller interne prøver medfører sanktioner, jf. afsnittet ’Sanktioner’ nedenfor. En sanktion for snyd med skriftlige afleveringer eller interne prøver bliver ikke automatisk forældet hen over en sommerferie, sådan som det er tilfældet med en advarsel ved forsømmelser.

Får en lærer mistanke om snyd, tager læreren en samtale med eleven. Har læreren efter samtalen stadig en begrundet mistanke om snyd sker følgende:

  • Hvis der er tale om en meget begrænset del af opgaven, betragtes det som uhensigtsmæssig brug af kilder, og det påvirker bedømmelsen af opgaven i negativ retning.
  • I øvrige tilfælde kommer eleven til en samtale med rektor, og opgaven betragtes som ikke afleveret og er dermed en forsømmelse. Der gives samtidigt en sanktion jf. afsnittet om sanktioner nedenfor. Læreren tager i det enkelte tilfælde stilling til om opgaven skal afleveres igen.
  • Gentager snyderiet sig giver rektor endnu en sanktion på sanktionsstigen.

Fravær og fraværsregistrering
Vi skal hjælpe eleverne med at få mest mulig ud af undervisningen og det skriftlige arbejde. Det gør vi ved at opstille klare retningslinjer for tilstedeværelse og afleveringsfrister. Al fravær er som udgangspunkt fravær og derfor uacceptabelt og alle opgaver skal altid afleveres rettidigt.

I hvert modul registreres din tilstedeværelse med 0%, 50% eller 100%. Det er læreren der skønner hvilke af ovennævnte fraværsprocenter en forsømmelse svarer til.

Registreringen sker for alle lektioner senest ved slutningen af det aktuelle modul. Eleven kan selv se den aktuelle status for fremmøde/fravær. Såfremt eleven ikke er enig i de registrerede forsømmelser, skal pågældende henvende sig til den relevante lærer som ved fejl kan ændre fraværsregistreringen.

Regler omkring aflevering af skriftlige opgaver
Opgaver skal altid afleveres til den fastsatte tid. Afleveres en opgave for sent medfører dette 100% fravær. Afleveres blankt dokument medfører dette også 100% fravær.

Enhver lærer kan lave separate aftaler om afleveringer ved eksempelvis elevers sygdom eller anden relevant årsag/grund. Eleven skal kontakte læreren inden afleveringsfristen, hvis udskydelse er nødvendig.

Elever, der ikke har afleveret opgaver rettidigt, skal udarbejde manglende besvarelser i næstkommende lektion. Læreren fastsætter tidsrammen, og fraværet fjernes ikke. Lærere skal forholde sig til for sent afleveret materiale og dette indgår i vurderingsgrundlaget for de skriftlige standpunkts- og årskarakterer.

Sanktioner
Vejledere følger elevers fravær tæt og mødes månedligt med uddannelsesleder og studiesekretær, hvor elevers fravær drøftes og eventuelle sanktioner aftales.

Sanktioner indføres og udfases efter skøn fra ovenstående og der tages individuelle hensyn. Ved fravær kan dokumentation kræves.

Mulige sanktioner:

  • Pædagogisk tilrettevisning. Brev udsendes til elev/forældre. Samtale med elevens studievejleder.
  • advarsel: Ved fortsat vedvarende fravær. Der udsendes brev til elev/forældre med invitation til samtale med uddannelsesleder/vejledere.
  • Fratagelse af SU: Ved fortsat vedvarende fravær. Fratagelse af retten til at modtage SU. Der udsendes brev til elev/forældre med invitation til samtale med uddannelsesleder/vejledere. UU inviteres til samtalen, da eleven skønnes som frafaldstruet.
  • Særlige vilkår: Ved fortsat vedvarende fravær. Der udsendes brev til elev/forældre med invitation til samtale med uddannelsesleder/vejledere. UU inviteres til samtalen, da eleven skønnes som frafaldstruet. Sanktion kan kun gives frem til 1/4.
  • Fratagelse af retten til oprykning. Ved fortsat vedvarende fravær Der udsendes brev til elev/forældre med invitation til samtale med uddannelsesleder/vejledere. UU inviteres til samtalen, da eleven skønnes som frafaldstruet. Denne sanktion gælder kun i 1. og 2.g.
  • Bortvisning: Ved fortsat vedvarende fravær. Der er mulighed for at blive selvstuderende uden ret til at følge undervisningen (Kun 3.g). Der udsendes brev til elev/forældre med invitation til samtale med uddannelsesleder/vejledere. UU inviteres til samtalen.

Det er endvidere muligt at henvise elever, der har modtaget skr. advarsel, til at aflægge eksamen i enkelte afsluttende fag, uanset om eleven udtrækkes til at aflægge prøve i dette/disse fag. Det kan ska hvis fraværet i disse fag er højt eller hvis der har været tale om alvorlig eller gentagen snyd fx ved interne prøver.

Mht. bortfald af sanktioner henvises § 6 i bekendtgørelse nr. 1338 af 9. december 2019 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

I tilfælde af højt fravær kan det være relevant at bede elever om lægeerklæring som underbygning af fraværsårsager. Udgiften til lægeerklæringen afholdes af eleven selv.

Oprykning til næste klassetrin
Faaborg gymnasium har mulighed for at nægte en elev oprykning til næste klassetrin i overensstemmelse med § 12 i bekendtgørelse nr. 1338 af 9. december 2019 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

En elev kan nægtes oprykning hvis vedkommende ikke har deltaget i eksaminer, herunder interne prøver, samt at eleven ikke har deltaget eller ikke fået tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Ved skoleårets slutning vurderes den enkelte elevs standpunkt og udbytte af undervisningen.

Hvis eleven har deltaget i eksaminer, interne prøver har vedkommende krav på oprykning, når der er opnået mindst 2,0 i gennemsnit af de karakterer, som er opnået ved afslutningen af skoleåret. Det drejer sig om standpunktskarakterer (årskarakterer) i fag som eleven viderefører og i afsluttende fag, og det drejer sig om årets eksamener og årsprøver.

Hvis en elev ikke har opnået mindst 2,0 i gennemsnit ved afslutningen af skoleåret, kan eleven nægtes oprykning, hvis det vurderes, at eleven på baggrund af den løbende evaluering ikke har fået tilstrækkeligt udbytte af undervisningen.

Eleven skal have mulighed for at udtale sig, før rektor træffer den endelige beslutning om manglende oprykning.

Klageadgang
Elever (og forældre, hvis eleven er under 18 år) kan klage over institutionens afgørelse mht. sanktioner i forbindelse med studie- og ordensreglerne eller med hensyn til nægtet oprykning.

Der henvises til klagefrister i § 13 i bekendtgørelse nr. 1338 af 9. december 2019 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

Ikrafttræden
Studie- og ordensreglerne træder i kraft 1. august 2020 og er gældende for alle skolens elever. Mindre ændringer vedr. snyderi og spil er vedtaget af bestyrelsen 21. marts 2023 og træder i kraft samme dato.

Henvendelse vedr. ordensregler til rektor.

(+45) 62 61 89 10
post@faaborg-gym.dk
Ny elev?